SFS 2018:1155 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2018:1155 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2018-1155.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service til

vissa funktionshindrade
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd och

service till vissa funktionshindrade2

dels att nuvarande 23 a�23 e §§ ska betecknas 23 c�23 g §§,

dels att 13, 23, 26, 26 f, 26 g och 27 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas tre nya paragrafer, 20 a, 23 a och 23 b §§, av

följande lydelse.

13 §3 Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas

liv, personliga säkerhet eller hälsa.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om

1. avgift för ansökningar enligt 20 a §, och

2. villkor för tillstånd enligt 23 och 23 a §§.

20 a § Inspektionen för vård och omsorg får ta ut en avgift för ansök-

ningar om tillstånd enligt 23 §.

23 §4 En enskild person får inte utan tillstånd av Inspektionen för vård och

omsorg yrkesmässigt bedriva verksamhet som avses i 9 § 2�10.

Tillstånd att bedriva verksamhet som avses i första stycket får meddelas

endast den som genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de

föreskrifter som gäller för verksamheten. I fråga om en juridisk person ska

prövningen sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten.

1

Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356.

2

Senaste lydelse av

23 a § 2007:1313

23 b § 2007:1313

23 c § 2012:940

23 d § 2012:940

23 e § 2010:430.

3

Senaste lydelse 2012:930.

4

Senaste lydelse 2012:961.

SFS 2018:1155

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

Vidare krävs att den enskilda personen i övrigt bedöms lämplig. I fråga

om en juridisk person krävs att samtliga som anges i andra stycket 1�4

bedöms lämpliga. Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att

fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra

omständigheter av betydelse beaktas.

Kommun och landsting som ska bedriva verksamhet som avses i första

stycket ska anmäla denna verksamhet till Inspektionen för vård och omsorg

innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 §

2 eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som

har anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till

Inspektionen för vård och omsorg innan assistenten påbörjar sitt arbete.

23 a § En sådan enskild person som avses i 23 § ska ha ekonomiska

förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.

23 b § Den som har beviljats tillstånd enligt 23 § ska anmäla förändringar

i den krets av personer som avses i andra stycket samma paragraf till

Inspektionen för vård och omsorg senast en månad efter förändringen.

26 §5 Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten

uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som

har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Tillsynen innebär även

granskning av att den som har meddelats tillstånd enligt 23 § fortlöpande

uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena samt 23 a och 23 b §§.

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av tillstånd och förbud

enligt 26 g § första och andra styckena och 26 h § får användas endast när

verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och andra före-

skrifter.

26 f §6 Om Inspektionen för vård och omsorg finner att det i verksamhet

som står under tillsyn enligt denna lag förekommer ett missförhållande som

har betydelse för enskildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt

till, får inspektionen förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa

missförhållandet. Om inspektionen finner att kraven i 23 § andra och tredje

styckena eller 23 a § inte är uppfyllda i verksamhet som beviljats tillstånd,

eller att en sådan förändring som avses i 23 b § inte har anmälts, får inspek-

tionen förelägga den som har beviljats tillståndet att avhjälpa bristen. Ett

föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som inspektionen anser

nödvändiga för att det påtalade missförhållandet eller bristen ska kunna

avhjälpas. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Inspektionen för vård och omsorg får även förelägga den kommun eller

det landsting som inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 §

fjärde stycket att fullgöra denna skyldighet. Ett beslut om föreläggande får

förenas med vite.

26 g §7 Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och

Inspektionen för vård och omsorgs föreläggande inte följts, får inspektionen

5

Senaste lydelse 2012:930.

6

Senaste lydelse 2012:961.

7

Senaste lydelse 2012:961.

SFS 2018:1155

background image

3

besluta att helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verk-

samheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället besluta att helt

eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Inspektionen för vård och omsorg besluta att utan

föregående föreläggande helt eller delvis återkalla tillståndet för verk-

samheten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får inspektionen i stället

besluta att helt eller delvis förbjuda fortsatt verksamhet.

Ett tillstånd att bedriva verksamhet får även återkallas om tillstånds-

havaren inte tillhandahåller assistans enligt 24 §.

Ett tillstånd får återkallas utan föregående föreläggande om tillstånds-

havaren inte uppfyller kraven i 23 § andra och tredje styckena eller 23 a §.

27 §8 Beslut av en nämnd som avses i 22 § eller av Inspektionen för vård

och omsorg får överklagas till allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,

2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,

3. återbetalning enligt 12 §,

4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje

stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,

6. omhändertagande av personakt enligt 23 f §,

7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§,

8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§, eller

9. indragning eller nedsättning av ekonomiskt stöd enligt 9 c § andra

stycket.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

I fråga om överklagande av Inspektionen för vård och omsorgs beslut

enligt 23 e § gäller i tillämpliga delar 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.

Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det fått laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den som före ikraftträdandet påbörjat sådan verksamhet som avses i

9 § 3�5 ska senast den 1 mars 2019 ansöka om tillstånd enligt denna lag för

att få fortsätta bedriva verksamheten. Påbörjad verksamhet utan tillstånd får

endast fortsätta fram till dess att slutligt beslut i tillståndsärendet fått laga

kraft.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

8

Senaste lydelse 2012:961.

SFS 2018:1155

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.