SFS 1994:861 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1994:861 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
SFS 1994_861 Lag om ändring i lagen (1984_542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:861

Utkom från trycket
den 22 juni 1994

1702

1

Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94: SoU24, rskr. 1993/94:409 och prop. 1993/94:

149, bet. 1993/94: SoU26, rskr. 1993/94:410.

2

Senaste lydelse 1991:947.

Av regeringen
föreskriven
praktisk
tjänstgöring
(allmän-
tjänstgöring)

6 Psykoterapeut Psykoterapeutexamen

7 Sjukgymnast Sjukgymnastexamen
8 Sjuksköterska Sjuksköterskeexamen
9 Tandhygienist Tandhygienistexamen

10 Tandläkare Tandläkarexamen

Av regeringen
föreskriven
praktisk
tjänstgöring
(allmän-
tjänstgöring)
Av regeringen

föreskriven
praktisk
tjänstgöring

1 Barnmorska Barnmorskeexamen

2 Optiker Godkänd utbildning

för optiker

3 Logoped Logopedexamen
4 Läkare Läkarexamen

5 Psykolog Psykologexamen

Yrke Utbildning Praktisk

tjänstgöring

Lag
om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården m. m.;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1984:542) om

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.

dels att 2, 3, 5 och 9 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §2 Den som har gått igenom den högskole- eller optikerutbildning och
fullgjort den praktiska tjänstgöring som anges för ett visst yrke i nedanstå-
ende tabell skall efter ansökan få legitimation för yrket. Legitimation får
också meddelas den som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande
kompetens.

background image

En legitimerad psykoterapeut skall i sin yrkesverksamhet ange sin

grundutbildning.

Bestämmelser om legitimation av personal med utländsk utbildning

finns i 5 §.

2 a § Den som i Sverige har gått igenom sådan utbildning för naprapater

och fullgjort sådan praktisk tjänstgöring som regeringen har föreskrivit
skall efter ansökan få legitimation som naprapat. Legitimation får också

meddelas den som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande
kompetens.

3 § Frågor om meddelande av legitimation prövas av Socialstyrelsen.
Styrelsen får inte meddela legitimation om förhållandena är sådana att
legitimationen skulle ha återkallats om sökanden varit legitimerad.

I lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens

område finns bestämmelser om återkallelse av legitimation och om med-
delande av ny legitimation efter återkallelse.

5 §3 Den som har examen som Doctor of Chiropractic vid en utländsk
högskola eller motsvarande utbildning för kiropraktor skall efter ansökan
få legitimation som kiropraktor. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om praktisk tjänstgöring
och författnings- och språkkunskaper som ytterligare villkor för att få
sådan legitimation. Legitimation som kiropraktor får också meddelas den
som visar att han på annat sätt har förvärvat motsvarande kompetens.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelar i

övrigt föreskrifter om villkoren för att den som utomlands genomgått
utbildning skall få kompetensbevis.

9 §4 I verksamhet på hälso- och sjukvårdens eller tandvårdens område
får inte någon

1. obehörigen ge sig ut för att vara barnmorska, läkare eller tandläkare

eller på annat sätt ge sken av att ha sådan kompetens, eller

2. ge sig ut för att vara legitimerad optiker, kiropraktor, logoped, napra-

pat, sjukgymnast, sjuksköterska eller tandhygienist utan att ha legitima-
tion för yrket, eller

3. ge sig ut för att vara psykolog eller psykoterapeut utan att ha legitima-

tion för yrket eller, såvitt gäller psykologtiteln, utan att genomgå sådan
praktisk tjänstgöring som psykolog som anges i 2 §.

Om någon, som saknar behörighet enligt första stycket 3 att använda

titeln psykolog eller psykoterapeut, har förvärvat en titel som kan förväx-
las med dessa, skall denna titel anges i verksamhet som avses i första
stycket på ett sätt som tydligt skiljer den från psykolog- och psykoterapeut-
titlarna.

3

Senaste lydelse 1992:1562. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

4

Senaste lydelse 1992:1562.

SFS 1994:861

1703

background image

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

2. Den som vid ikraftträdandet har gått igenom föreskriven utbildning i

Sverige för naprapater och före denna tidpunkt har varit verksam i yrket
här i landet under minst ett år skall kunna få legitimation för yrket utan
sådan praktisk tjänstgöring som avses i 2 a §.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

SFS 1994:861

1704

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.