SFS 1994:953 Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1994:953 Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 1994_953 Lag om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:953
Utkom från trycket
den 27 juni 1994

Lag
om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Vem som omfattas av lagen

1 § Bestämmelserna i denna lag gäller för hälso- och sjukvårdspersonal.

Med sådan personal avses

1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,

2. personal verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar som med-

verkar i vård, behandling eller undersökning av patienter,

3. den som i annat fall vid vård, behandling eller undersökning biträder

en legitimerad yrkesutövare,

4. personal inom sådan detaljhandel med läkemedel för vilken det gäller

särskilda föreskrifter och personal inom den särskilda giftinformations-
verksamheten som bedrivs av Apoteksbolaget Aktiebolag och som tillver-
kar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd och upplysningar,

5. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och

upplysningar till vårdsökande,

6. arbetsterapeuter när det gäller åtgärder för att förebygga, utreda eller

behandla medicinska besvär,

7. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som skall

omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen,

8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

8 § lagen (1984: 542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården m. m. tillhandahåller tjänster inom yrket under ett tillfälligt besök i
Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad

yrkesutövare den som enligt särskilda föreskrifter har motsvarande behö-
righet.

Allmänna åligganden

2 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall utföra sitt
arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En

1

Prop. 1993/94:149, bet. 1993/94: SoU26, rskr. 1993/94:410.

1932

background image

SFS 1994:953

patient skall ges sakkunnig och omsorgsfull vård som uppfyller dessa krav.
Vården skall så långt möjligt utformas och genomföras i samråd med
patienten. Patienten skall visas omtanke och respekt.

3 § Den som har ansvaret för vården skall se till att patienten får upplys-

ningar om sitt hälsotillstånd och om de behandlingsmetoder som finns.
Om upplysningar inte kan lämnas till patienten, skall de i stället lämnas till
en närstående till patienten. Upplysningar skall dock inte lämnas till
patienten eller någon närstående i den utsträckning det finns hinder för
detta i 7 kap. 3 eller 6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 8 § andra stycket
eller 9 § denna lag.

4 § Om en patient har avlidit skall den som tillhör hälso- och sjukvårds-
personalen fullgöra sina uppgifter med respekt för den avlidne. De efterle-

vande skall visas hänsyn och omtanke.

5 § Den som i sin yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvården utfärdar
ett intyg om någons hälsotillstånd eller vård skall utforma det med nog-

grannhet och omsorg.

6 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen bär själv ansvaret

för hur han eller hon fullgör sina arbetsuppgifter.

7 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får överlåta en ar-
betsuppgift till någon annan endast när detta är förenligt med en god och

säker vård.

Den som överlåter en arbetsuppgift för vilken det krävs formell kompe-

tens till någon som saknar sådan kompetens svarar för att den som fått
uppgiften har förutsättningar att fullgöra denna.

Tystnadsplikt m.m.

8 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen

inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han
eller hon i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller
andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon
fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Tystnadsplikt för uppgift om en patients hälsotillstånd gäller även i

förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med
vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till
patienten.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

9 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen

inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte röja en uppgift från en

enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som

lämnat uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för
våld eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

1933

background image

SFS 1994:953

10 § Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen

inom den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja eller
utnyttja sådana uppgifter om en viss varas tillverkning eller innehåll, som
han eller hon har fått kännedom om i verksamheten och som har lämnats
dit for att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller

annan liknande åtgärd.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100).

11 § Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och

sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut

1. uppgift om huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om

uppgiften i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polis-
myndighet, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,

2. uppgift som behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
3. uppgift som Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medi-

cinska frågor behöver för sin verksamhet,

4. uppgift som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en

studerande från högskoleutbildning,

5. uppgift som Vägverket behöver för prövning av någons lämplighet att

ha körkort eller traktorkort.

Tillsyn m.m.

12 § Hälso- och sjukvårdspersonalen står i sin yrkesutövning under till-

syn av Socialstyrelsen. Detta innebär ingen inskränkning i den tillsyn som
en annan myndighet kan ansvara för enligt särskilda föreskrifter.

13 § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att på

Socialstyrelsens begäran lämna handlingar, prover och annat material som
rör verksamheten samt ge styrelsen de upplysningar om denna som styrel-
sen behöver för sin tillsyn. Socialstyrelsen får förelägga sådan personal att
lämna vad som begärs. I föreläggandet får vite sättas ut.

14 § Socialstyrelsen eller den som styrelsen förordnar har rätt att inspek-

tera hälso- och sjukvårdspersonalens verksamhet. Den som utför inspek-
tion har rätt att få tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs och rätt
att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material som rör

verksamheten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna det
biträde som behövs vid inspektionen.

15 § Vid inspektion som avses i 14 § har den som utför inspektionen rätt

att av polismyndighet få det biträde som behövs för att inspektionen skall
kunna genomföras.

16 § Om Socialstyrelsen finner att det finns skäl att ifrågasätta disciplin-

påföljd, återkallelse av legitimation eller begränsning av förskrivningsrätt
enligt lagen (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvår-
dens område skall styrelsen göra anmälan om detta hos Hälso- och sjuk-

vårdens ansvarsnämnd.

1934

background image

17 § Socialstyrelsens beslut att förelägga vite enligt 13 § får överklagas

hos länsrätten.

18 § Regeringen får meddela sådana föreskrifter om åligganden för häl-
so- och sjukvårdspersonalen som behövs till skydd för enskilda eller hälso-
och sjukvårdens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter som

avses i första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO K�NBERG
(Socialdepartementet)

SFS 1994:953

1935

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.