SFS 1994:954 Lag om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1994:954 Lag om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1994_954 Lag om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens område

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:954
Utkom från trycket
den 27 juni 1994

Lag
om disciplinpåföljd m. m. på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller hälso- och sjukvårdspersonal i deras yrkesutövning

inom hälso- och sjukvården. I lagen ges bestämmelser om

1. disciplinpåföljd,

2. återkallelse av legitimation, återkallelse av annan behörighet att utöva

yrke inom hälso- och sjukvården och begränsning av behörighet att förskri-
va narkotiska och alkoholhaltiga läkemedel samt teknisk sprit,

3. förfarandet i ärenden som avses i 1 .och 2.

2 § Med hälso- och sjukvårdspersonal förstås i denna lag personal som
omfattas av lagen (1994: 953) om åligganden för personal inom hälso- och
sjukvården.

3 § Bestämmelserna i 4 - 6 §§ gäller endast yrkesutövning som har sam-
band med undersökning, vård och behandling av patienter eller klinisk
forskning på människor.

Disciplinpåföljd

4 § Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller
av oaktsamhet inte fullgör vad som åvilar honom eller henne enligt 2, 3, 5,

7, 8 och 9 §§ lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och

1

Prop. 1993/94: 149, bet. 1993/94:SoU26. rskr. 1993/94:410.

1935

background image

SFS 1994:954

sjukvården eller enligt någon annan föreskrift som är av direkt betydelse
för säkerheten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är ringa eller

om det framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd underlåtas.

Disciplinpåföljd är erinran eller varning.
Disciplinpåföljd får, om det finns särskilda skäl till det, åläggas även den

som har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen men inte längre gör det.

Disciplinpåföljd får inte åläggas en arbetstagare därför att han eller hon

deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd.

5 § Om någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen har anmälts
till åtal, får disciplinärt förfarande enligt denna lag inte inledas eller

fortsättas i fråga om den förseelse som avses med åtgärden. Underrättelse
om anmälan enligt 25 § får dock ske.

Om en gärning har prövats i straffrättslig ordning, får ett disciplinärt

förfarande inledas eller fortsättas bara om gärningen, av någon annan
orsak än bristande bevisning, inte har ansetts vara något brott.

Anmälan till åtal skall ske, om den mot vilken disciplinpåföljd ifråga-

satts är skäligen misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått brott, för
vilket fängelse är föreskrivet. Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt
6 § lagen (1991:115) om åtgärder i forsknings- eller behandlingssyfte med
befruktade ägg från människa.

Anmälan till åtal skall göras av Socialstyrelsen om annat inte följer av

33 §.

6 § Disciplinpåföljd får inte åläggas någon, om han eller hon inte inom
två år efter förseelsen har underrättats om anmälan enligt 25 § denna lag
eller enligt 21 § tredje stycket lagen (1986: 765) med instruktion för Riks-
dagens ombudsmän eller 5 § förordningen (1975:1345) med instruktion
för Justitiekanslern.

Disciplinpåföljd får inte åläggas senare än fem år efter förseelsen.

�&terkallelse av legitimation m. m.

7 § Legitimation att utöva yrke inom hälso- och sjukvården skall återkal-
las om den legitimerade

1. varit grovt oskicklig vid utövning av sitt yrke eller på annat sätt visat

sig uppenbart olämplig att utöva yrket,

2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan

utöva yrket tillfredsställande,

3. begär att legitimationen skall återkallas och det inte finns hinder mot

återkallelse från allmän synpunkt.

Har någon på grund av auktorisation i ett annat land inom Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet (EES) fått legitimation inom hälso- och
sjukvården och återkallas den auktorisationen, skall även legitimationen
återkallas.

8 § Om det finns grundad anledning att anta att legitimationen bör
återkallas enligt 7 § första stycket 2, får den legitimerade föreläggas att låta
sig undersökas av läkare som anvisas honom eller henne.

Om ett föreläggande om läkarundersökning har beslutats, får legitima-

1936

background image

SFS 1994:954

tionen återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse av legitimationen
har prövats slutligt.

Har den legitimerade inte följt ett föreläggande om läkarundersökning

inom ett år från det att han eller hon fick del av detta, får legitimationen
återkallas.

9 § Om en läkare eller tandläkare missbrukar sin behörighet att förskri-

va narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit, får denna
behörighet dras in eller begränsas. Behörigheten får också dras in eller
begränsas om läkaren eller tandläkaren själv begär det.

10 § Om det finns sannolika skäl för misstanke om sådant missbruk som

avses i 9 §, får den aktuella behörigheten dras in eller begränsas till dess
frågan om indragningen eller begränsningen av behörigheten har prövats
slutligt.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns

särskilda skäl får beslutets giltighet förlängas med ytterligare högst sex
månader.

11 § Har en legitimation återkallats eller har en behörighet att förskriva

narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit dragits in eller
begränsats, skall en ny legitimation respektive behörighet meddelas när
förhållandena medger det.

12 § Annan behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården än

legitimation som meddelats enligt lagen (1984:542) om behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. får återkallas om den som
fått behörigheten

1. varit oskicklig vid utövningen av yrket eller på annat sätt visat sig

olämplig att utöva yrket,

2. på grund av sjukdom eller någon liknande omständighet inte kan

utöva yrket tillfredsställande.

Om det finns grundad anledning att anta att behörigheten bör återkallas,

får den återkallas för tiden till dess frågan om återkallelse har prövats
slutligt.

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

13 § Frågor om disciplinpåföljd enligt denna lag prövas av Hälso- och

sjukvårdens ansvarsnämnd.

Nämnden prövar även frågor som avses i 7- 12 §§.

14 § Ansvarsnämnden består av ordförande och åtta andra ledamöter.

De utses av regeringen för tre år. Ordföranden skall ha varit ordinarie
domare. �vriga ledamöter skall ha särskild insikt i hälso- och sjukvård.

För ordföranden skall för samma tid utses en eller flera ställföreträdare.

En sådan ställföreträdare skall vara eller ha varit ordinarie domare. För
varje annan ledamot skall det finnas ett tillräckligt antal ersättare som skall
utses för samma tid som ledamoten.

1937

background image

SFS 1994:954

15 § Ansvarsnämnden är beslutför med ordförande och sex andra leda-

möter. Till sammanträde med nämnden skall samtliga ledamöter kallas.
Om en ledamot anmäler förhinder, skall en ersättare kallas.

16 § Ordföranden får ensam fatta beslut

1. som inte innefattar slutligt avgörande i sak, dock inte beslut om

föreläggande att genomgå läkarundersökning enligt 8 § första stycket eller
om tillfällig återkallelse enligt 8§ andra stycket, 10 § eller 12 § andra
stycket eller om utdömande av vite enligt 23 §,

2. som innebär att ett ärende om disciplinpåföljd avgörs i sak, om

beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet och det finns
grundad anledning att anta att ärendet inte kan leda till någon disciplinpå-
följd,

3. om återkallelse av legitimation eller behörighet på egen begäran i fall

när hinder mot återkallelse inte kan antas föreligga, eller

4. om återkallelse av legitimation enligt 8 § tredje stycket då den legiti-

merade inte följt föreläggande om läkarundersökning.

�renden som har avgjorts enligt första stycket skall anmälas vid nästa

sammanträde med nämnden.

17 § I fråga om jäv mot den som handlägger ärenden i ansvarsnämnden

skall bestämmelserna i 4 kap. rättegångsbalken om jäv mot domare tilläm-
pas.

18 § I fråga om omröstning i ansvarsnämnden skall bestämmelserna i

29 kap. rättegångsbalken om omröstning i domstol med endast lagfarna
ledamöter tillämpas. Ordföranden säger sin mening först.

Handläggning i ansvarsnämnden

19 § Frågor om disciplinpåföljd skall tas upp på anmälan av Socialsty-

relsen eller av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv
kan anmäla saken, en närstående till patienten.

Frågor som avses i 7 - 12 §§ tas upp på anmälan av Socialstyrelsen eller

på ansökan av den som saken gäller.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekans-

lern att göra anmälan i ärende som avses i första eller andra stycket finns i
6 § tredje stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens om-
budsmän och i 6 § första stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns
tillsyn.

20 § Anmälan eller ansökan till ansvarsnämnden skall göras skriftligen.

21 § Anmälan eller ansökningshandling skall innehålla uppgift om

1. den enskilde anmälarens eller sökandens namn, födelsetid och post-

adress,

2. namn och adress för ställföreträdare eller ombud om talan förs av

sådan,

3. vem anmälan eller ansökan avser och, om uppgift kan lämnas utan

särskild utredning, dennes yrke, adress och arbetsplats,

1938

background image

SFS 1994:954

4. vilken anmärkning som riktas mot en anmäld,

5. de omständigheter som åberopas till stöd för anmälan eller ansökan.
Anmälan eller ansökan av enskild skall vara egenhändigt undertecknad.

Om part företräds av ombud skall fullmakt ges in.

22 § �r anmälan eller ansökan så ofullständig att den inte kan läggas till
grund för prövning i sak, skall ansvarsnämnden förelägga anmälaren eller
sökanden att inom en viss tid inkomma med kompletterande uppgifter vid
påföljd att ärendet annars inte tas upp till prövning.

23 § Ansvarsnämnden skall se till att varje ärende blir tillräckligt utrett.
�verflödig utredning skall avvisas.

Nämnden får förelägga den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen

att ge in patientjournaler eller andra handlingar som behövs för utredning-
en. I föreläggandet får vite sättas ut. Vitet döms ut av nämnden.

24 § Förfarandet är skriftligt. Muntlig förhandling får dock förekomma,
när det kan antas vara till fördel för utredningen.

25 § Anmälan eller ansökan enligt 19 § och det som hör till handlingen
skall snarast överlämnas till den som anmälan eller ansökan avser. Motta-

garen skall föreläggas att svara inom en viss tid.

En sådan underrättelse behövs inte om det är uppenbart att anmälan

eller ansökan inte kan bifallas eller att underrättelsen är onödig.

26 § Den som förelagts att svara skall göra det skriftligen, om inte
ansvarsnämnden bestämmer att svaret får lämnas vid en muntlig förhand-
ling.

Av svaret skall framgå om den svarande godtar eller motsätter sig den

åtgärd som sätts i fråga. I det senare fallet bör svaranden ange skälen för
sin inställning och de omständigheter som åberopas.

27 § Kräver en fråga särskild sakkunskap, får ansvarsnämnden inhämta
yttrande från myndigheter, tjänstemän eller andra som är skyldiga att
lämna yttrande i ämnet. Nämnden får också anlita andra sakkunniga i
frågan.

I fråga om sådana sakkunniga som avses i första stycket tillämpas

40 kap. 2 - 7 och 12 §§ rättegångsbalken i tillämpliga delar.

Ersättning för utlåtande av myndigheter, tjänstemän eller andra som är

skyldiga att lämna yttrande lämnas endast om det är särskilt föreskrivet.

Andra sakkunniga har rätt till ersättning av allmänna medel för sitt

uppdrag. Nämnden får bevilja förskott på sådan ersättning.

28 § Om ansvarsnämnden finner att ett vittne eller en sakkunnig behö-
ver höras vid domstol eller att någon behöver föreläggas att tillhandahålla

en skriftlig handling eller ett föremål som bevis, skall nämnden begära
detta hos den tingsrätt inom vars område den person vistas som skall höras
eller på annat sätt berörs av åtgärden.

Om det inte finns laga hinder mot det skall rätten hålla förhör eller

meddela föreläggande. I fråga om sådana åtgärder skall i tillämpliga delar

1939

background image

SFS 1994:954

gälla vad som föreskrivs om bevisupptagning i rättegång utom huvudför-

handling.

29 § Till muntlig förhandling skall parterna kallas. En enskild får före-
läggas att inställa sig personligen vid påföljd att om han eller hon uteblir
det inte utgör hinder för ärendets vidare handläggning och avgörande.

En enskild part som har inställt sig till en muntlig förhandling får av

ansvarsnämnden beviljas skälig ersättning av allmänna medel för kostna-
der för resa och uppehälle. Nämnden får bevilja förskott på ersättningen.
Närmare bestämmelser om ersättning och förskott meddelas av regering-
en.

30 § Bestämmelserna i 20 och 21 §§ förvaltningslagen (1986:223) skall
tillämpas även på beslut enligt 8 § första och andra stycket, 10 § första
stycket och 12 § andra stycket.

�verlämnande av vissa ärenden

31 § En anmälan beträffande arbetstagare får helt eller delvis överläm-

nas av ansvarsnämnden till arbetsgivaren för den åtgärd som kan ankom-
ma på arbetsgivaren, om det är uppenbart att ärendets behandling i nämn-
den inte är påkallad från allmän synpunkt eller för att tillvarata patientens
rätt.

32 § Innehåller en anmälan till ansvarsnämnden klagomål över brister i
kontakten mellan en patient och hälso- och sjukvårdspersonalen hos ett
landsting eller en kommun eller över något annat liknande förhållande och
finns det grundad anledning att anta att anmälan inte kan föranleda
disciplinpåföljd enligt denna lag, får nämnden överlämna anmälan i den
delen till landstinget eller kommunen för åtgärd.

33 § Finner ansvarsnämnden i ett ärende att de i 5 § tredje stycket
angivna förutsättningarna för anmälan till åtal föreligger, skall nämnden
göra sådan anmälan.

34 § Bestämmelser om handläggning av sådana ärenden om disciplinpå-
följd eller om återkallelse eller begränsning av behörighet som prövas efter
anmälan av Riksdagens ombudsmän eller Justitiekanslern finns i 6 § femte

stycket lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän och
i 6 § tredje stycket lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn.

�verklagande m. m.

35 § Ansvarsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas hos kam-

marrätten.

36 § Ansvarsnämndens slutliga beslut får överklagas av

1. Socialstyrelsen för att tillvarata allmänna intressen,

2. enskild, som enligt 19 § första stycket har anmält en fråga om disci-

plinpåföljd, om beslutet har gått den enskilde emot,

3. någon annan som beslutet angår, om det har gått honom eller henne

emot.

1940

background image

SFS 1994:954

�verklagande av Socialstyrelsen skall ske inom tre veckor från det att

beslutet har meddelats.

Bestämmelser om rätt för Riksdagens ombudsmän och för Justitiekans-

lern att överklaga beslut om disciplinpåföljd eller i behörighetsfråga med
anledning av fel i yrkesutövning finns i 7 § lagen (1986:765) med instruk-
tion för Riksdagens ombudsmän och i 7 § lagen (1975: 1339) om Justitie-
kanslerns tillsyn. Sådant överklagande skall ske inom tre veckor från det
att beslutet har meddelats.

37 § Andra beslut av ansvarsnämnden än som avses i 36 § får överklagas
av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot.

38 § Beslut av ansvarsnämnden som inte innebär att ett ärende avgörs,

får överklagas endast i samband med överklagande av det slutliga beslutet
i ärendet.

Ett beslut som inte är slutligt får dock överklagas särskilt när nämnden

1. ogillat en invändning om jäv mot ledamot av nämnden eller en

invändning om att det finns hinder mot prövningen,

2. avvisat ombud eller biträde,
3. förordnat om saken i avvaktan på att ärendet avgörs,
4. förelagt någon att genomgå läkarundersökning enligt 8 § första styc-

ket,

5. förelagt någon vid vite enligt 23 § andra stycket att inkomma med

patientjournaler eller andra handlingar,

6. utdömt vite eller

7. förordnat om ersättning för någons medverkan i ärendet.

39 § Beslut i frågor som avses i 7 - 12 §§ gäller omedelbart om inte annat
anges i beslutet.

40 § Om inte något annat föreskrivits, är Socialstyrelsen motpart till den
yrkesutövare som överklagat ansvarsnämndens eller domstols slutliga be-

slut enligt denna lag. Om en enskild har anmält disciplinärendet är också
han eller hon yrkesutövarens motpart.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994 då lagen (1980:11) om

tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl. skall upphöra att gälla.
�renden som dessförinnan anmälts till Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd prövas enligt äldre bestämmelser. Disciplinpåföljd får dock inte
åläggas om så inte kan ske även enligt den nya lagen.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BO K�NBERG

(Socialdepartementet)

1941

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.