SFS 1995:58 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1995:58 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1995_58 Lag om ändring i lagen (1984_542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

51

SFS 1995:58

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att
utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1984:542) om

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m. skall ha
följande lydelse.

11 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol.

Beslut som Socialstyrelsen eller allmän förvaltningsdomstol meddelar

enligt denna lag skall gälla omedelbart, om inte annat förordnas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1

Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

background image

SFS 1995:58

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum

(Socialdepartementet)

52

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.