SFS 1995:841 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1995:841 Lag om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
SFS 1995_841 Lag om ändring i lagen (1984_542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:841

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1984:542) om behörighet att utöva
yrke inom hälso- och sjukvården m. m.;

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 6 §§ lagen (1984: 542) om

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.m. skall ha
följande lydelse.

2 §2 Den som har gått igenom den högskoleutbildning och fullgjort den
praktiska tjänstgöring som anges för ett visst yrke i nedanstående tabell
skall efter ansökan få legitimation för yrket. Legitimation får också medde-
las den som visar att han på annat sätt förvärvat motsvarande kompetens.

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95: SoU24, rskr. 1994/95:383.

2

Senaste lydelse 1994:861.

1500

background image

Yrke

1 Barnmorska

2 Optiker
3 Logoped
4 Läkare

5 Psykolog

6 Psykoterapeut
7 Sjukgymnast
8 Sjuksköterska
9 Tandhygienist

10 Tandläkare

Utbildning

Barnmorskeexamen
Optikerexamen
Logopedexamen
Läkarexamen

Psykologexamen

Psykoterapeutexamen

Sjukgymnastexamen
Sjuksköterskeexamen
Tandhygienistexamen
Tandläkarexamen

Praktisk tjänstgöring

Av regeringen föreskriven praktisk
tjänstgöring (allmäntjänstgöring)
Av regeringen föreskriven praktisk
tjänstgöring

En legitimerad psykoterapeut skall i sin yrkesverksamhet ange sin

grundutbildning.

Bestämmelser om legitimation av personal med utländsk utbildning

finns i 5 §.

6 §3 Behörig att utöva yrke som barnmorska, läkare eller tandläkare är
den som har legitimation för yrket eller som särskilt förordnats att utöva
yrket. Dock får endast den som har legitimation som läkare yrkesmässigt
bedriva privat läkarverksamhet.

Särskilt förordnande enligt första stycket meddelas av den myndighet

som regeringen bestämmer.

SFS 1995:841

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

2. Den som fått tandläkarexamen enligt bestämmelser som gällde före

den 1 juli 1994 skall fullgöra praktisk tjänstgöring enligt äldre bestämmel-
ser för att få legitimation för tandläkare.

3. Den som efter den 1 juli 1993 har gått igenom treårig högskoleutbild-

ning med inriktning mot diagnostisk radiologi skall på ansökan få legiti-
mation som sjuksköterska enligt den ordning som gällde före denna tid-
punkt.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1501

3

Senaste lydelse 1992:1562.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.