SFS 1996:789 Lag om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1996:789 Lag om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 1996_789 Lag om ändring i lagen (1994_953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:789
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:953) om åligganden för
personal inom hälso- och sjukvården;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:953) om ålig-

ganden för personal inom hälso- och sjukvården

dels att 12-17 §§ skall upphöra att gälla,
dels att nuvarande 18 § skall betecknas 12 §,
dels att rubriken närmast före 12 § skall lyda "Ytterligare föreskrifter",
dels att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 7 a §, av följande ly-

delse.

7 a § Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall rapportera
till vårdgivaren om en patient i samband med vård, behandling eller under-
sökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller
sjukdom.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

1257

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.