SFS 2009:599 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2009:599 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
090599.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

dels att 6 kap. 9 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 2 a�2 c §§, av föl-

jande lydelse.

6 kap.

2 a §

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att den verksamhet

och den personal som avses i 1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar
och andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana fö-
reskrifter.

Föreläggande enligt 9 och 13 §§ och förbud enligt 15�17 §§ får användas

endast när verksamheten inte uppfyller de krav som framgår av lagar och an-
dra föreskrifter.

2 b §

Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn

� lämna råd och ge vägledning,
� kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
� förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
� informera och ge råd till allmänheten.

2 c §

Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan

antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadsha-
varens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

9 §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt detta kapitel

och den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är skyldig att på Social-
styrelsens begäran lämna över handlingar, prover och annat material som rör
verksamheten och lämna de upplysningar om verksamheten som styrelsen
behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten eller den

som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen att lämna vad som begärs. I före-
läggandet får vite sättas ut.

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

SFS 2009:599

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:599

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.