SFS 2020:1052 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2020:1052 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2020-1052.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.
15 §
2 Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och
sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna

i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig-
heten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. begärs av Säkerhetspolisen i ett enskilt fall och behövs i myndighetens

verksamhet för personskydd för

a) statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman,

en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller
kabinettssekreteraren,

b) en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband

med statsbesök och liknande händelser, eller

c) en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om

personskydd för,

3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

behöver för sin verksamhet,

5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från

högskoleutbildning eller polisprogrammet, eller

6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort

eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.
2 Senaste lydelse 2014:768.

SFS

2020:1052

Publicerad
den

2 december 2020

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.