SFS 2006:355 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2006:355 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
060355.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 19 § lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall ha följande ly-
delse.

6 kap.

19 §

2

Socialstyrelsen skall, om inte annat följer av 7 kap. 20 §, göra anmä-

lan till åtal, om den mot vilken disciplinpåföljd kan övervägas är skäligen
misstänkt för att i yrkesutövningen ha begått ett brott för vilket fängelse är
föreskrivet.

Särskilda regler gäller för åtal för brott enligt 8 kap. 3 § andra stycket la-

gen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:64, bet. 2005/06:SoU16, rskr. 2005/06:219.

2 Senaste lydelse 2005:41.

SFS 2006:355

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.