SFS 2021:366 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2021:366 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2021-366.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas
av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedi-
cinska utredningar, lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjuk-
skrivna patienter, lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och
estetiska injektionsbehandlingar samt verksamhet inom detaljhandel med
läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.
2. Den som före ikraftträdandet bedriver verksamhet som efter den 30 juni

2021 omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och
estetiska injektionsbehandlingar ska senast den 1 september 2021 göra en
anmälan enligt 2 kap. 1 § denna lag.

3. Den som efter ikraftträdandet och före den 1 augusti 2021 påbörjar en

verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska in-
grepp och estetiska injektionsbehandlingar ska senast den 1 september 2021
göra en anmälan enligt 2 kap. 1 § denna lag.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.
2 Senaste lydelse 2019:1300.

SFS

2021:366

Publicerad
den

13 maj 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.