SFS 2006:463 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2006:463 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453)
060463.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i socialtjänstlagen (2001:453);

utfärdad den 1 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 3 §, 10 kap. 5 § och 12 kap.

2 § socialtjänstlagen (2001:453) skall ha följande lydelse.

5 kap.

3 § Kommunen skall sörja för

� att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå

enighet i frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge (samarbetssamtal)
samt

� att föräldrar får hjälp att träffa avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra

stycket eller 15 a § tredje stycket föräldrabalken.

Kommunen skall sörja för att familjerådgivning genom kommunens för-

sorg eller annars genom lämplig yrkesmässig rådgivare kan erbjudas dem
som begär det.

Med familjerådgivning avses i denna lag en verksamhet som består i sam-

tal med syfte att bearbeta samlevnadskonflikter i parförhållanden och famil-
jer.

10 kap.

5 §

2 Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får när det gäller för-

äldrabalken avse endast uppgifter som anges i följande lagrum

� 1 kap. 4 och 9 §§ föräldrabalken,
� 2 kap. 1, 4�6, 8�9 §§ föräldrabalken, dock inte befogenhet enligt 9 § att

besluta att inte påbörja utredning eller att lägga ned en påbörjad utredning,

� 3 kap. 5, 6 och 8 §§ föräldrabalken,
� 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket och 15 a § tredje stycket föräldrabalken,
� 6 kap. 19 § föräldrabalken när det gäller beslut att utse utredare i mål

och ärenden om vårdnad, boende eller umgänge,

� 7 kap. 7 § föräldrabalken när det gäller godkännande av avtal om att un-

derhållsbidrag skall betalas för längre perioder än tre månader,

� 11 kap. 16 § andra stycket föräldrabalken.
Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte omfatta befogenhet

att meddela beslut i frågor som avses i 5 kap. 2 § denna lag eller att fullgöra

1 Prop. 2005/06:99, bet. 2005/06:LU27, rskr. 2005/06:309.

2 Senaste lydelse 2005:452.

SFS 2006:463

Utkom från trycket
den 14 juni 2006

background image

2

SFS 2006:463

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

nämndens uppgifter enligt 5 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
eller 17 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd.

12 kap.

2 §

3 Följande handlingar får inte gallras med stöd av bestämmelserna i 1 §

första stycket:

1. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

faderskap eller föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken,

2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning om

adoption,

3. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med att ett barn

har placerats eller tagits emot i ett hem för vård eller boende, i ett familje-
hem eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller
någon annan som har vårdnaden om barnet.

Avtal enligt 6 kap. 6 §, 14 a § andra stycket eller 15 a § tredje stycket för-

äldrabalken som godkänts av socialnämnden får inte gallras förrän barnet
fyllt arton år.

Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 1 §

av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner och
i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2005:452.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.