SFS 2021:448 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2021:448 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2021-448.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 3 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om patientsäkerhetslagen
(2010:659)

dels att 4 kap. 12 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 11 a §, av följande lydelse.

4 kap.
11 a §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring (allmäntjänstgöring)
som krävs för att få legitimation som läkare.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av an-
sökan om

� legitimation och annan behörighet, och
� intyg om godkänd bastjänstgöring.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:177, bet. 2020/21:SoU31, rskr. 2020/21:335.

SFS

2021:448

Publicerad
den

4 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.