SFS 2021:647 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2021:647 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2021-647.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen
(2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.
5 §
2 Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begräns-
ningar som följer av 12�14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av

information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som
barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada,
3. är missbrukare av alkohol eller något annat beroendeframkallande

medel, eller

4. utsätter eller har utsatt barnet eller en närstående till barnet för våld

eller andra övergrepp.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2021.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:163, bet. 2020/21:SoU26, rskr. 2020/21:350.
2 Senaste lydelse 2017:62.

SFS

2021:647

Publicerad
den

22 juni 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.