SFS 2009:732 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2009:732 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
090732.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 17 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 2 och 4 §§ lagen (1998:531)

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande
lydelse.

1 kap.

2 §

2

Med hälso- och sjukvård enligt denna lag avses verksamhet som om-

fattas av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125),
lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detalj-
handel med läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

4 §

3

Med hälso- och sjukvårdspersonal enligt denna lag avses

1. den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården,
2. personal som är verksam vid sjukhus och andra vårdinrättningar och

som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter,

3. den som i annat fall vid hälso- och sjukvård av patienter biträder en

legitimerad yrkesutövare,

4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar

råd och upplysningar,

5. personal vid Giftinformationscentralen som lämnar råd och upplys-

ningar,

6. personal vid larmcentral som förmedlar hjälp eller lämnar råd och upp-

lysningar till vårdsökande,

7. andra grupper av yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som ska

omfattas av lagen enligt föreskrifter som meddelas av regeringen, eller

8. den som i annat fall enligt föreskrifter som har utfärdats med stöd av

denna lag tillhandahåller tjänster inom yrke inom hälso- och sjukvården
under ett tillfälligt besök i Sverige utan att ha svensk legitimation för yrket.

Vid tillämpningen av första stycket 1 och 3 jämställs med legitimerad

yrkesutövare den som enligt särskild föreskrift har motsvarande behörighet.


1 Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25, rskr. 2008/09:288.

2 Senaste lydelse 2009:372. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2009:372. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

SFS 2009:732

Utkom från trycket
den 30 juni 2009

background image

2

SFS 2009:732

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.