SFS 1998:1661 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1998:1661 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
981661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 10 december 1998.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1998:531) om yr-

kesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

dels

att 2 kap. 2 och 11 §§ samt 5 kap. 3 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 kap. 2 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

2 §

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall se

till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd
och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten skall den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 7 kap. 3 eller
6 § sekretesslagen (1980:100) eller i 8 § andra stycket eller 9 § första stycket
i detta kapitel.

2 a §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse

med vetenskap och beprövad erfarenhet skall den som har ansvaret för hälso-
och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att
välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient skall med-

verka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller
skada får en förnyad medicinsk bedömning i det fall vetenskap och beprövad
erfarenhet inte ger entydig vägledning och det medicinska ställningstagandet
kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes
framtida livskvalitet.

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårds-

lagen (1985:125).

11 §

Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och

sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter

1

Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54.

SFS 1998:1661

Utkom från trycket
den 18 december 1998

background image

2

SFS 1998:1661

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1998

1. som gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgif-

terna i ett särskilt fall begärs av en domstol, åklagarmyndighet, polismyndig-
het, kronofogdemyndighet eller skattemyndighet,

2. som behövs för en rättsmedicinsk undersökning,
3. som Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frå-

gor behöver för sin verksamhet,

4. som behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande

från högskoleutbildning, eller

5. som Vägverket behöver för prövning av någons lämplighet att ha kör-

kort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen
(1998:490).

5 kap.

3 §

Om den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen uppsåtligen eller

av oaktsamhet inte fullgör en sådan skyldighet enligt 2 kap. 1, 2, 2 a, 4, 6, 8
eller 9 § eller någon annan föreskrift som är av direkt betydelse för säkerhe-
ten i vården, får disciplinpåföljd åläggas. Om felet är ringa eller om det
framstår som ursäktligt får disciplinpåföljd underlåtas.

Disciplinpåföljd är erinran eller varning.
Disciplinpåföljd får, om det finns särskilda skäl till det, åläggas även den

som har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen men inte längre gör det.

Disciplinpåföljd får inte åläggas en arbetstagare därför att han eller hon

deltagit i strejk eller någon därmed jämförlig stridsåtgärd.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.