SFS 2009:980 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område;

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2009:980 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område;
090980.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 22 oktober 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 a § lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 a §

2

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör

barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, or-
ganisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäl-
ler de begränsningar som följer av 2 kap. 8�11 §§ denna lag och av offent-
lighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett

barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon an-
nan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller annat beroendeframkallande medel.
Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3, rskr. 2009/10:12.

2 Senaste lydelse 2009:471.

SFS 2009:980

Utkom från trycket
den 3 november 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.