800040.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:40

om ändring I trafikskadelagen (1975:1410);

f,ä�~

Utfärdad den lOjanuari 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5, 6 och 17 §§ trafikskadela­

gen (1975; 1410)- skall ha nedan angivna lydelse.

5 §" Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått till­
stånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant till­
stånd är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring och att utfärda

bevis därom enligt formulär som försäkringsinspektionen fastställer.

1 tillstånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela tra­

fikförsäkring begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst om­
råde.

6 § �&terkallar regeringen tillståndet för en försäkringsanstalt att med­
dela trafikförsäkring, skall den som har tagit trafikförsäkring hos anstal­

ten och som är skyldig att ha sådan försäkring taga ny trafikförsäkring

för fo rdonet inom en månad efter det att beslutet om återkallelse har

kungjorts i Post- oc h Inrikes Tidningar.

I fall som avses i första sty cket uppbörden tidigare trafikförsäkringen

senast vid utgången av den angivna månadsfristen.

17 § Skadelidandes rätt till traf ikskadccrsättning får. utöver vad som
anges i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har

inträffat efter skadehändelsen och som enligt lagen (1927:77) om för­
säkringsavtal eller konsumentförsäkringslagen (1980:38) kan medföra

begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbe­
lopp.

' Prop. 1979/80:9, LU 18, rskr 127.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

^ � ndringen innebär att tredje styck et upphävs.

den 19 februari 1980

¬

background image

SFS 1980:40

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981.

På regeringens vägnar

H�&KAN WINBER G

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.