880876.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1988:876

om ändring i trafikskadelagen (1975:1^10);

utkom Mn trycket

utfärdad den 9 juni 1988.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § trafikskadelagen

(1975:1410)'' skall ha följande lydelse.

14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med
anledning av en och samma händelse med högst 100 miljoner kronor, ränta
och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet ej till
gottgörelse åt var och en som har rätt till e rsättning ur beloppet, utgår i
första hand ersätt ning för personskada. Ersättningarna till dem som ej kan

beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var och en. Kan

efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan

regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersätt­

ning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På regeringens vägnar

THAGE G PETERSON

Magnus Göransson

(Justitiedepartementet)

' Prop. 1987/88:139, LU 32, rskr. 321.

^ Lagen omtryckt 1977:949.

den I2juli 1 988

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.