SFS 1996:799 Patientskadelag

SFS 1996_799 Patientskadelag

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:799

Utkom från trycket

den 2 juli 1996

Patientskadelag;

utfärdad den 19 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning

och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan
ersättning (patientförsäkring).

2 § Med patient jämställs i denna lag den som frivilligt deltar som för-
söksperson i medicinsk forskning eller som donerar organ eller annat biolo-
giskt material för transplantation eller annat medicinskt ändamål.

3 § Lagen gäller endast skador som har uppkommit i samband med
hälso- och sjukvård i Sverige.

4 § Rätten till patientskadeersättning får inskränkas endast på grund av
omständighet som har inträffat efter skadehändelsen och som enligt lagen
(1927:77) om försäkringsavtal kan medföra begränsning av försäkrings-
givarens skyldighet att utge försäkringsbelopp.

5 § I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763) eller tandvårdslagen (1985:125), annan liknande
medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detaljhandeln med läkeme-
del, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av
personal som omfattas av lagen (1994:953) om åligganden för personal
inom hälso- och sjukvården,

vårdgivare: statlig myndighet, landsting och kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig vårdgivare) samt enskild som bedriver hälso- och
sjukvård (privat vårdgivare).

1

Prop. 1995/96:187, bet. 1995/96:LU27, rskr. 1995/96:280.

1264

background image

SFS 1996:799

Rätten till patientskadeersättning

6 § Patientskadeersättning lämnas för personskada på patient om det
föreligger övervägande sannolikhet för att skadan är orsakad av

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd under förutsätt-

ning att skadan kunnat undvikas antingen genom ett annat utförande av det
valda förfarandet eller genom val av ett annat tillgängligt förfarande som
enligt en bedömning i efterhand från medicinsk synpunkt skulle ha till-
godosett vårdbehovet på ett mindre riskfyllt sätt,

2. fel hos medicinteknisk produkt eller sjukvårdsutrustning använd vid

undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller felaktig hante-
ring därav,

3. felaktig diagnostisering,

4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med under-

sökning, vård, behandling eller liknande åtgärd,

5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknan-

de åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan
skada på vårdlokaler eller utrustning, eller

6. förordnande eller utlämnande av läkemedel i strid med föreskrifter

eller anvisningar.

Vid prövning av rätt till ersättning enligt första stycket 1 och 3 skall den

handlingsnorm tillämpas som gäller för en erfaren specialist eller annan
erfaren yrkesutövare inom området.

Rätt till ersättning enligt första stycket 4 är utesluten i de fall omständig-

heterna är sådana att infektionen skäligen måste tålas. Hänsyn skall därvid
tas till arten och svårhetsgraden av den sjukdom eller skada som åtgärden
avsett, patientens hälsotillstånd i övrigt samt möjligheten att förutse infek-
tionen.

Undantag från rätten till patientskadeersättning

7 § Patientskadeersättning lämnas inte om

1. skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering el-

ler behandling av en sjukdom eller skada som utan behandling är direkt
livshotande eller leder till svår invaliditet, eller

2. skadan orsakats av läkemedel i annat fall än som avses i 6 § första

stycket 6.

Hur patientskadeersättningen bestäms

8 § Patientskadeersättning bestäms enligt 5 kap. 1 - 5 §§ och 6 kap. 1 §
skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9 - 11 §§
denna lag.

9 § När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en
tjugondedel av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring

som gäller när ersättningen bestäms.

10 § Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till
högst 1 000 gånger det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän

1265

background image

SFS 1996:799

försäkring som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient
lämnas dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200
gånger detta basbelopp.

De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning

för rättegångskostnader.

11 § Om det ansvarighetsbelopp som gäller enligt 10 § första stycket
första meningen inte räcker till gottgörelse åt dem som är berättigade till

ersättnings nedsätts detas etsättningar med samma kvotdel för var och en.

Kan det efter inträffat skadefall befaras att nedsättning enligt första

stycket fordras, kan regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer förordna att ersättning tills vidare skall lämnas endast med viss
kvotdel.

Försäkringsskyldighet m.m.

12 § Vårdgivare skall ha en patientförsäkring som täcker ersättning för

skador som omfattas av denna lag. Bedrivs verksamheten av privat vård-
givare efter avtal med offentlig vårdgivare, är det den offentlige vårdgiva-
ren som skall ha försäkringen.

13 § Patientskadeersättningen utges av försäkringsgivaren. Om flera

patientförsäkringar täcker samma skada, svarar försäkringsgivarna solida-
riskt för ersättningen. Försäkringsgivarna skall i sådant fall sinsemellan ta
lika del i ersättningsansvaret.

14 § Saknas patientförsäkring, svarar de försäkringsgivare som ingår i

patientförsäkringsföreningen enligt 15 § solidariskt för den patientskade-
ersättning som skulle ha lämnats, om en patientförsäkring hade funnits.
Föreningen företräder i sådant fall försäkringsgivarna.

Försäkringsgivarnas inbördes ersättningsansvar fördelas efter förhållan-

det mellan beloppen av de premier för patientförsäkring som för var och en
av dem belöper på närmast föregående kalenderår.

Patientförsäkringsförening

15 § De försäkringsgivare som meddelar patientförsäkring skall ingå i

en patientförsäkringsförening.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer fastställer

stadgar för föreningen.

Patientförsäkringsavgift

16 § Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäk-

ringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt
denna lag.

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat

motsvarar femton procent av det basbelopp enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som mot-
svarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare i

1266

background image

SFS 1996:799

motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället
beräknas på grundval av detta belopp.

Patientskadenämnd

17 § De försäkringsgivare som ingår i patientförsäkringsföreningen skall

tillsammans upprätthålla och bekosta en patientskadenämnd. I nämnden
skall det ingå företrädare för patienternas intressen. Ytterligare föreskrifter
om nämndens sammansättning lämnas av regeringen som också skall god-
känna nämndens arbetsordning.

Nämnden skall på begäran av patient eller annan skadelidande, vårdgiva-

re, försäkringsgivare eller domstol yttra sig över ersättningsfall.

Skadestånd

18 § Trots att patientskadeersättning kan lämnas enligt denna lag får den
skadelidande i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller därom.

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada som avses i
denna lag inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till
patientskadeersättning. Detta gäller dock inte om patientskadeersättningen

skulle ha kunnat krävas tillbaka av den skadeståndsskyldige enligt 20 §
första stycket.

�&terkrav

20 § Har patientskadeersättning lämnats för en skada som vållats uppsåt-

ligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsgivaren intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd.

Om patientskadeersättning har betalats för en skada som omfattas av

produktansvarslagen (1992:18), inträder försäkringsgivaren intill det ut-

givna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd enligt den lagen.

Omfattas en skada av trafikförsäkring enligt trafikskadelagen

(1975:1410) och har patientskadeersättning lämnats för skadan, inträder
försäkringsgivaren intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till
trafikskadeersättning.

21 § Har patientskadeersättning lämnats enligt 14 § första stycket, får
ersättningen krävas tillbaka från den vårdgivare som varit skyldig att teckna
patientförsäkring. Patientförsäkringsföreningen företräder i sådant fall
försäkringsgivarna.

22 § En vårdgivare som har krävts på belopp enligt 21 § inträder intill det
utgivna beloppet i den rätt som enligt 20 § som tillkommer försäkrings-
givaren.

Preskription

23 § Den som vill ha patientskadeersättning enligt denna lag förlorar
rätten därtill, om han inte väcker talan inom tre år från det han fick känne-
dom om att anspråket kunde göras gällande och i varje fall inom tio år från
den tidpunkt då skadan orsakades.

1267

background image

SFS 1996:799

Har den som vill ha ersättning anmält skadan hos vårdgivaren eller för-

säkringsgivaren inom den tid som angetts i första stycket, har han alltid sex
månader på sig att väcka talan sedan han fått del av försäkringsgivarens
slutliga ställningstagande i ärendet.

Vad som sägs i andra stycket om försäkringsgivaren skall, i fall som av-

ses i 14 § första stycket, gälla patientförsäkringsföreningen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

MARGOT WALLSTR�M
(Socialdepartementet)

1268

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.