SFS 2021:364 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientskadelag (1996:799) / SFS 2021:364 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
SFS2021-364.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Utfärdad den 12 maj 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799) ska
ha följande lydelse.

5 §2 I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och

sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen (2001:499) om
omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utred-
ningar eller lagen (2019:1297) om koordineringsinsatser för sjukskrivna pa-
tienter, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksamhet inom detalj-
handeln med läkemedel och sådan verksamhet som omfattas av lagen
(2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehand-
lingar, allt under förutsättning att det är fråga om verksamhet som utövas av
personal som omfattas av 1 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659),

vårdgivare: statlig myndighet, region eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar
för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård
(privat vårdgivare).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2020/21:57, bet. 2020/21:SoU22, rskr. 2020/21:274.
2 Senaste lydelse 2019:1298.

SFS

2021:364

Publicerad
den

13 maj 2021

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.