SFS 2001:501 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientskadelag (1996:799) / SFS 2001:501 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
010501.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientskadelagen (1996:799);

utfärdad den 7 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799)

skall ha följande lydelse.

5 §

2

I denna lag avses med

hälso- och sjukvård:

sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499)
om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verk-
samhet inom detaljhandeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är
fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område,

vårdgivare:

statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har an-
svar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjuk-
vård (privat vårdgivare).

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2000/01:81, bet. 2000/01:SoU17, rskr. 2000/01:258.

2

Senaste lydelse 1998:535.

SFS 2001:501

Utkom från trycket
den 19 juni 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.