SFS 2010:1265 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientskadelag (1996:799) / SFS 2010:1265 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
101265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientskadelagen (1996:799);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9, 10 och 16 §§ patientskadelagen

(1996:799) ska ha följande lydelse.

9 §

När patientskadeersättning bestäms avräknas ett belopp om en tjugon-

dedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken
som gäller när ersättningen bestäms.

10 §

Patientskadeersättning är för varje skadehändelse begränsad till högst

1 000 gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkrings-
balken som gäller när ersättningen bestäms. För varje skadad patient lämnas
dock för varje skadehändelse patientskadeersättning med högst 200 gånger
detta prisbasbelopp.

De belopp som anges i första stycket innefattar inte ränta eller ersättning

för rättegångskostnader.

16 §

Patientförsäkringsföreningen har rätt till gottgörelse (patientförsäk-

ringsavgift) av vårdgivare för den tid vårdgivaren saknat försäkring enligt
denna lag.

Patientförsäkringsavgift får högst tas ut med ett belopp som för år räknat

motsvarar femton procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ so-
cialförsäkringsbalken som gäller när avgiften bestäms. Om det belopp som
motsvarar två gånger den årliga försäkringspremie som gäller för vårdgivare
i motsvarande kategori när avgiften bestäms är högre, får avgiften i stället
beräknas på grundval av detta belopp.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

SFS 2010:1265

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.