SFS 2012:948 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2012:948 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
120948.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 18 december 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 9 § och 9 kap. 1 § smitt-

skyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

Om smittskyddsläkaren för att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt

denna lag behöver uppgifter om en person som smittats av en allmänfarlig
sjukdom, är följande personer och myndigheter skyldiga att på begäran av
smittskyddsläkaren lämna honom eller henne de uppgifter som behövs,

1. myndigheter som genom sin verksamhet får kännedom om uppgifter av

betydelse för smittskyddet, och

2. personal inom enskild hälso- och sjukvård som i sin yrkesutövning står

under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg.

9 kap.

1 §

2

Inspektionen för vård och omsorg utövar tillsyn över smittskyddet i

landet. Vid tillsynen enligt denna lag tillämpas 7 kap. 20�28 §§ och 10 kap.
13 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.

2 Senaste lydelse 2010:672.

SFS 2012:948

Utkom från trycket
den 28 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.