SFS 2013:410 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2013:410 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
130410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 30 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

2

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,
2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som föl-

jer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den
29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och

läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överens-
kommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom
av den 1 december 1924, och

4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230.

2 Senaste lydelse 2010:1321.

SFS 2013:410

Utkom från trycket
den 10 juni 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.