SFS 2014:1549 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2014:1549 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
141549.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 18 december 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 §, 2 kap. 7 §, 3 kap. 8 och

10 §§, 8 kap. 1, 7 och 12 §§ samt 9 kap. 3 och 4 §§ smittskyddslagen
(2004:168) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 §

2

Folkhälsomyndigheten ansvarar för samordning av smittskyddet på

nationell nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt
smittskydd. Folkhälsomyndigheten ska följa och vidareutveckla smittskyddet.
Folkhälsomyndigheten ska följa och analysera det epidemiologiska läget
nationellt och internationellt.

2 kap.

7 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter

1. om anmälan enligt 5 §,
2. om uppgifter som avses i 6 § 5,
3. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om viss

sjukdom,

4. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om till vem

anmälan ska göras,

5. om undantag från anmälningsskyldigheten enligt 5 § i fråga om kravet

på att anmälan ska ske utan dröjsmål, och

6. om undantag för uppgift i anmälan enligt 6 § vid viss sjukdom.

3 kap.

8 §

4

Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har

smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att
denne samt andra personer som anländer med samma transportmedel ska
genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig

sjukdom får Folkhälsomyndigheten besluta att personer som anländer till

1 Prop. 2014/15:1, utg.omr. 9, bet. 2014/15:SoU1, rskr. 2014/15:71.

2 Senaste lydelse 2013:634.

3 Senaste lydelse 2006:194.

4 Senaste lydelse 2004:877.

SFS 2014:1549

Utkom från trycket
den 30 december 2014

background image

2

SFS 2014:1549

Sverige från detta område samt andra personer som anländer med samma
transportmedel ska genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Hälsokontroll enligt första och andra styckena får inte vara förenad med

frihetsberövande eller innefatta provtagning eller annan åtgärd som innebär
kroppsligt ingrepp.

Smittskyddsläkaren ska verkställa Folkhälsomyndighetens beslut enligt

andra stycket.

10 §

5

Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning

inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är full-
ständigt klarlagd, får Folkhälsomyndigheten besluta att ett visst område ska
vara avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i
området att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att
besöka det.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Folkhälsomyndig-

heten i det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning.

8 kap.

1 §

6

Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän

förvaltningsdomstol om beslutet gäller

1. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
3. avslag på begäran om upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
4. avslag på begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens om-

råde eller meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 5 kap.
18 §,

5. återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område enligt

5 kap. 18 §,

6. karantän enligt 3 kap. 9 §,
7. avslag på ansökan om att karantän ska upphöra enligt 3 kap. 11 §, eller
8. avslag på ansökan om undantag från förbud att besöka den som hålls i

karantän enligt 3 kap. 11 §.

Chefsöverläkares beslut enligt 5 kap. 16 § får överklagas till allmän för-

valtningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 5 kap. 11 § i fråga om den
som isolerats enligt 5 kap. 1 §.

Folkhälsomyndighetens beslut att avslå en ansökan om undantag från be-

slut enligt 3 kap. 10 § om avspärrning får överklagas till allmän förvaltnings-
domstol.

Andra beslut av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller Folkhälsomyn-

digheten enligt denna lag får inte överklagas.

7 §

7

När muntlig förhandling hålls i mål om isolering enligt 5 kap. 1 § eller

fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § ska förvaltningsrätten höra lämplig sak-
kunnig, om det inte är uppenbart obehövligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska för viss tid

förordna särskilda sakkunniga att bistå rätten.

5 Senaste lydelse 2004:877.

6 Senaste lydelse 2004:877.

7 Senaste lydelse 2009:840.

background image

3

SFS 2014:1549

Från en verksamhet där sekretess gäller enligt 25 kap. 1�5 §§ eller 26 kap.

1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utan hinder av sekretes-
sen lämnas ut sådana uppgifter om den smittade som behövs för en sakkun-
nigs uppdrag.

12 §

8

Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av smittskydds-

läkaren för att

1. genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. föra den som ska isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras tillfälligt enligt 5

kap. 3 § till vårdinrättningen,

3. återföra den som har avvikit från en vårdinrättning, där han eller hon en-

ligt beslut ska vara tillfälligt isolerad eller isolerad, eller den som inte har åter-
vänt till vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,

4. genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § och då upprätthålla

ordningen,

5. föra den som ska hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § till vårdinrättning

eller annan plats där karantänsvistelsen ska äga rum, eller

6. återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller annan

plats för karantänsvistelsen till denna plats.

Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av Folkhälsomyndigheten

med att spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och att upprätthålla dessa av-
spärrningar.

9 kap.

3 §

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka andra smittsamma sjuk-

domar än allmänfarliga som ska vara anmälningspliktiga.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om vilka andra smittsamma sjukdomar än allmänfarliga som ska
vara smittspårningspliktiga.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd samt
till skydd för enskilda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på Försvarsmakten, i den
mån föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd mot enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

8 Senaste lydelse 2014:763.

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.