680231.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 231

Smittskyddslag?

given Stockholms slott den 26 april 1968.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Ve n d e s K o n n n g, göra v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen^ funnit

«oU förordna som följer.

Allmänna bestämmelser

1 §.

Det ähgger kommun att enligt bestämmelserna i denna lag vidtaga erfor­

derliga åtgärder till skydd mot smittsamma sjukdomar hos människor.

Hälsovårdsnämnden har att utöva det närmaste inseendet över verksam­

heten.

2 §.

Länsstyrelsen skall vaka över att smittsamma sjukdomar bekämpas i länet

och tillse att liimpliga åtgärder vidtages för ändamålet,

3 §.

Socialstyrelsen har högsta tillsynen över bekämpandet av smittsamma

Sjukdomar i riket. Stv-relsen skall meddela råd och anvisningar till ledning

for liälsovårdsnämnderna,

4 §.

Smiiisanima sjukdomar indelas i allmänfarliga sjukdomar, veneriska

sjukdomar och övriga smittsamma sjukdomar. Konungen bestämmer ^^lka

dukdomar som skall hänföras till allmänfarliga sjukdomar och till vene-

sjukdomar.

s"

^hikdum avses i lagen endast sjukdom i smittsamt skede. Venerisk

för l

anses vara i smittsamt skede när symtom på smittsamhet

j

förnyat framträdande av sådana symtom kan befaras eller

oreligger fara för att sjukdomen överföres till avkomma i fosterstadiet,

ka

sjukdom som ej hänförts till de allmänfarliga eller veneris-

forn^^v

fått större utbredning på en ort eller uppträder i elalcartad

alltiV r!^"^^.|yrelscn för viss tid förordna, att sjukdomen skall anses som

^^fhg. Fö rordnande kan avse hela länet eller del därav.

Allmänfarliga sjukdomar

inträffat inom ett^hushåll och finns anledning befara,

^'^marlig sjukdom föreligger, åligger det hushållsföreståndaren att,

8000. Suensl: förfatfningssamling 1968, Nr ^.J/�53J

¬

background image

-rd:

196S ⬢ Nr 231

660

den siuke icke är loremäl för läkarbehandling, ofördröj ligen

;^,,a tjänsldäkare, sud»

skymigiiei. Duitiiuciwixv-

fall ombord på farlj'gel.

6 §.

Den som l ider av allmänfarlig sjukdom eller ulan att vara sjuk försniilh

av sådan sjukdom är skyldig att på anfordran av tjänsteläkare låta under-

söka sig av denne eller annan läkare till vilken han hämisas av tj änste!

läkaren och att tillhandahålla läkaren eller dennes biträde nödvändigt uj"

uersökningsmaterial eller tillåta att sådant tages. Vad nu sagts gäller även

den som aV läkare misslänkes lida av allmänfarlig sjukdom eller föra sinifo

därav.

Undersökning som avses i första stycket skall ske utan kostnad för den

enskilde.

7 §.

Lider någon av allmänfarlig sjukdom eller för han smitta därav är hari

skyldig att efter beslut av den tjänsteläkare, stadsläkare eller motsvaranilc

läkare som författningsenligt äger deltaga i hälsovårdsnämndens sammaa-

träden låta intaga sig för vård på sådant sjukhus eller sådan tillfällig sji k-

värdslokal som avses i sjukvårdslagen eller som drives av staten, om haa

med hänsyn till faran för smittans spridning icke kan behandlas i ö ppEo

vård.

Beträffande den som behandlas i öppen vård skall läkare som a vses i

första stycket meddela erforderliga föreskrifter om isolering och o m k

skränkning i hans verksamhet.

Vad i första och andra styckena sägs gäller även den som av läkare mis ­

tankes lida av allmänfarlig sjukdom eller föra smitta därav.

Beslut av läkare enligt denna paragraf skall underställas hälsovårds­

nämnden, om det begäres av den beslutet rör. Denne skall av läkaren upp

ysas om sin rätt till sådan prövning. Läkarens beslut länder till efterrälicl:''

111 dess hälsovårdsnämnden förordnar annorlunda. Nämnden får ocfe

sja vmant pröva beslut som läkare meddelat enligt denna paragraf.

S §

sjukvårdsanstalt enligt 7 § första stycket eller

dära^v

^^jsstänkas lida av allniänfarhg sjukdom eller föra sm j;

till des<;

kvarstanna och underkasta sig nödvändigJ-- '

tandfas

9 ^

inträffat dier misslänkes ha inträffat, åHg

^ 7 §, ofördröilirrp

kommunen att, efter samråd med läkare

åh^^ärLr

sjukdomens uppträdande och J-

skall hälla länsl-ikår

hindra att sjukdomen

/'jpj-S"'

"^'idtacits

underrättad om utredningen och om de åtga

" jaiiMUKarei-!

⬢.

.

,

Airtnrat-'*

dts.

ntrcdniiia

påkallat, är hälsovårdsnämnd skyldig

mun eller misstrnk/'i"

ullmänfarlig sjukdom inträffat inom annan

aarom föreligger.

I m

¬

background image

1968 . Nr 231

10 §.

>v5r al linäafarlig sjukdom inträffat, skall hälsovårdsnämnden vid behov

ombesörja att smitlremng pa kommunens bekostnad sker av den sjukes

bostad ocli annan lokal där han uppehållit sig samt av gång- och säng­

kläder och andra föremål, som kan befaras överföra smitta. Staten och

landslingskommun svarar dock för smittrening av egna fordon.

Om det anses nödvändigt, får hälsovårdsnämnden mot utgivande av skä-

iig ersättn ing låta förstöra gång- och sangldäder samt andra föremål som

avses i första stycket.

Den som f ått liälsovårdsnämndens uppdrag att verkställa smittrening får

ej vägras lilllräde till del utrymme där smittrening skall ske.

11 §.

Konungen eller, efter Konungens bemyndigande, länsstyrelsen kan, ut-

er vad eljest i denna lag foi'cskrives, förordna om isolering av befolk-

nnnti innni

nmräflr. nr^li

iätn�~Ti__

VenerisJca sjukdomar

12 §.

Den som har anledning antaga att han lider av venerisk sjukdom är

skyldig all söka läkare och underkasta sig den behandling som behövs. Han

skal! fö lja de föreskrifter, som läkaren meddelar om sjukdomens vidare

behandling och om åtgärder för alt hindra spridning av smitta.

Asulosatler någon vad som åligger honom enligt 12 § första punkten

skall lunsläkaren anmana honom att söka läkare och underkasta sig be­

handling samt att förete intyg om att delta skett. Om så erfordras skall lian

snmanas alt följa de föreskrifter som läkare kan ha meddelat honom, Före-

liggci- gru ndad anledning befara att han skall sprida smitta skall han an-

niaixas att låta intaga sig på sjukhus som avses i sjukvårdslagen eller som

drives av staten.

Anmaningen skall ske skriftligen och innehålla erinran om påföljden for

underlåtenhet alt följa anmaningen. Avser anmaningen barn under 15 år,

den til lställas den som har värd om barnet.

14 §.

knderlålcT någon all följa anmaning enligt 13 § kan länsstyrelsen i det

Ja dar han vistas besluta att han skall inställas hos läkare för undersök-

^Jnhandling eller, om det finns grundad anledning befara att han

dia

smitta, att han skall inlagas på sjulchus som avses i 13 §. Kan

rrit/i

antagas, all anmaning icke skulle efterföljas, får sådant beslut

<^las utan att anmaning skett,

u,. .'V '^us slyrelsens beslut icke kan av^mktas utan fara, kan länsläkaren

lind

i första stycket. Sådant beslut simll omedelbart

lån

länsstyrelsens prövning men länder till efterrättelse till dess

SS yreisen förordnar annorlunda.

hör V

paragraf föreskrives om länsstyrelse skall i stad som ej till-

hosn" '".^^'^ommun gälla hälsovårdsnämnd, när fråga är om inställelse

^ 'are för undersökning eller behandling.

¬

background image

.-r. liN,

1968 ⬢ Nr 231

662

15 §.

Om v eneriskt sjuk person uppgivit sig ha varit i förbindelse med ann,�~

person pa sadant sätt alt smitta kunnat oyerforas skall lansläkaren ant?

denne att underkasta sig läkarundersökning och förete intyg om re si.^

av undersökningen.

. , ,

Besläraiiielserna i 13 § andra stycket ager motsvarande tillämpning j fg,,

som avses i denna paragraf.

Efterföljes ej annianing gäller bestämmelserna i 14 § i tillämpliga delar

ocksä fall som avses i denna paragraf.

16 §.

Den som enligt 14 eller 15 § eller eljest för venerisk sjukdom inta-rih

pä sjukhus är skyldig att kvarstanna och underkasta sig nödvändig vård

till dess grundad anledning befara alt han skall sprida smitta icke länqe

föreligger.

'

18 §.

Det åligger landstingskommun att inom landstingsområdet ombesörja

kostnadsfri läkarundersökning och behandling i öppen vård vid fall a v

venerisk sjukdom eller misstanke därom. Därvid skall läkarintyg som er­

fordras enligt denna lag tillhandahållas utan kostnad.

Läkemedel -vid behandling i öppen vård av venerisk sjukdom skall liO-

bandahallas utan kostnad för den enskilde.

19 §.

Socialstyrelsen kan förordna att i länsläkarens ställe annan läkare skall

göra anmaning som avses i 13 och 15 §§.

�vriga smittsamma sjukdomar

20 §.

m de t inträffar annan smittsam sjukdom än allmänfarlig sjukdom el'^

genens v sjukdom, kan länsläkaren ålägga hälsovårdsnämnden att verk-

stat a utredning om orsaken till att sjukdomen uppträtt och ridtaga deäl-

aarder, som fordras för att hindra att sjukdomen sprides.

�vriga bestämmelser

21 6

av^TeJfäk^r.n^'u"'"'"''-

^"tag^n som avses i 8 eller 16 § niedd^

förväeratl Ju 1"

motsvarande läkare. Talan mot beslut varigenom mi=

svär.

sjukvårdsanstalten föres hos länsstjnelsen genom ⬢

eller med

landstingskommun skall vad i

gälla staden och vad J

föreskrifter sägs om InndstingsKo

den mån ej annat föreslå"

länsläkare gälla förste sladsläkar »

gifter som^ankommeJ-ansökan befria förste stadsläkare

ordna länsläkare nU r

i fråga om veneriska sjukdomar

att lullgora dessa.

¬

background image

1968 . Nr 231

^^3

T-jiinstcläkarc och distriktssköterska skall biträda hälsovärdsnämnden

dd fullgörande av de uppgifter som ä\ilar nämnden enligt denna la^^ ell er

ed stöd därav meddelade föreskrifter,

ai

23 §.

Landsliiigskointiuiri bcslrider kostnaderna för sådan laboratorieundersök­

ning av prov som läkare i öppen värd eller hälsovårdsnämnd inom lands-

[ingsoinrådet finner erforderlig vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk

sjukdom ell er vid misstanke om sådan sjukdom och som utföres vid labora­

torium som socialslvrclsen godkänt för ändamålet.

Vad i första stycket sägs gäller även sådan laboratorieundersökning av

prov som länsläkare finner erforderlig vid annan smittsam sjukdom än

allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom.

Kostnaderna för sluten vård på sjnkvårdsanstalt som avses i 7 eller 13 §

skall vid allmänfarlig sjukdom eller venerisk sjukdom bestridas av lands­

tingskommunen i den mån de ej ersälles enligt lagen om allmän försäkring.

Vad ovan förcskrivcs äger motsvarande tillämpning beträffande den soni

utan att vara sjulc för smitta av allmänfarlig sjukdom.

24 §.

Den som är eller varit verksam inom smittskyddet enligt denna lag eller

med stöd därav utfärdade föreskrifter får ej obehörigen yppa vad han där­

vid erfa rit om enskilds personliga förhållanden. Den som bryter häremot

domes till bö ter eller fängelse i högst ett år.

Brott enligt första stycket får åtalas av åklagare endast efter angivelse

av niälsägande.

25 §.

Polismyndighet skall lämna handräckning

på b egäran av hälsovårdsnämnd, om någon åsidosätter vad som åligger

nonom enligt 6 g ell er 7 § första stycket,

på begäran av hälsovårdsnämnd om den åt vilken nämnden uppdragit att

^e^kstal]a smillrening vägras tillträde till utrymme där smittrening skall

ske,

på b egäran av länsstyrelse, länsläkare eller, i stad som ej tillhör lands-

ingskommnn, av hälsovårdsnämnd för verkställande av beslut enligt 14

eller 15 g,

på begäran av läiisläkare eller av överläkare eller motsvarande läkare vid

sjukvårdsanslalt om någon som enligt 8 eller 16 § är skyldig att kvarstanna

sjnkvårdsanstalt a^r^'iker från denna.

n

.

*1^

venerisk sjukdom och med vetskap eller misstanke

Q I ^t h ar könsligt umgänge dömes till böter eller fängelse i högst två år.

säljer, om någon eljest uppsåtligen eller av grov oaktsamhet ut-

för fara alt bli smittad av venerisk sjukdom,

som avses i första stycket förövats mot make, må åklagare väcka

målsägande anger brottet till åtal eller åtal är pålcallat från

⬢nitnan synpunkt.

Doa

27 §.

Som n i

åsidosätter skyldighet enligt 5 § eller bryter mot föreskrift

cadelats med stöd av 7 § andra stycket dömes till böter.

¬

background image

1968 ⬢ Nr 231

29 §.

Om länsläkare eller läkare som avses i 19 § i sin verksamhel onlin»

denna lag erhållit uppgift som ger anledning antaga att gärning som av^

i 96 § eller i 6 kap. 7 § brottsbalken förövats, ager han anmäla delta t ill
åklagare.

Har någon vid förundersökning enligt 23 kap. rättegångsbalken befun.

nits skäligen misstänkt för brott som avses i 26 §, bar åklagaren rätt att nä

begäran fä uppgift om resultatet av läkarundersökning, som föranstaltals

av länsläkare eller läkare som avses i 19 §. Har åtal väckts, har även dom.

stolen rätt att få sådan uppgift.

30 §.

Då riket befinner sig i krig eller krigsfara eller det eljest påkallas av

utomordentliga förhållanden, kan Konungen eller, då riket är i krig, mvn-

dighet som Konungen bestämmer förordna om avspärrning av visst område

för att hindra att smittsam sjukdom sprides. Har sådant förordnande med­

delats, ankommer det på den myndighet som anges i förordnandet att b

stämma, om och under vilka förutsättningar person, som uppehåller sij

inom det avspärrade området, får lämna detta eller annan får til träde

därtill.

31 §.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer kan beträffande

krigsmakten meddela föreskrifter som avA'iker från denna lag.

T'

.

§⬢

..

myndighet som Konungen bestämmer kan förordna oro

särskilda atgarder för att förhindra att smittsamma sjukdomar föres in

i riket eller sprides till utlandet.

TI.,..

33 §.

^1,.lialsovårdsnämnds beslut enligt denna lag föres hos lons-

si^i elsen genom besvär.

nom be^'sviir^ länsstyrelses beslut enligt denna lag föres hos Konungen

eft^errältXp

länsstyrelses beslut skall lända till oincdclbor

rrnltelse om ej annorlunda förordnas.

nimgen elKr a'v

l^Hämpningen av denna lag meddelas av

. dighet som Konungen bestämmer.

(nrTöT) laneåmfdP

^ Jnnuari 1969, då lagen den 20

lagen den 19 juni 19lFrnr^4??i'^^ utbredning av könssjukdomar,

1939 (nr 113) skill " i -

tiiberkulosförordningen den 3

Färekommer i

gä'.!»-

.

som ersatts genom

annan författning hänvisning till hosta

lillämpas. ^

bestämmelse i denna la|, skall den nya hestämnie^^

Ko-

¬

background image

1968 ⬢ Nr 231 och 232

665

r, . p]|a som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

^jsso hava 'S'i detta med egen hand underslcrhit och med Vårt kungl. sigill

iifUrSn»! hdit.

SlocUholms slott den 26 april 1968.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Socialdeparlemenlel)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.