700048.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

104

1970 . Nr 48

Nr 48

Lag

om ändring i smittskyddslagen (1968: 231);

given Stockholms slott den 27 februari 1970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna, att 14, 22 och 25 §§ smittskyddslagen (1968:231) skall ha

nedan angivna lydelse.

14 §.

Underlåter någon

anmaning skett.

Om länsstyrelsens

förordnar annorlunda.

Vad i denna paragraf föresloives om länsstyrelse skall i kommun som ej

tillhör landstingskommun gälla hälsovårdsnämnd, när fråga är om instäl­

lelse hos läkare för undersökning eller behandling. Vad som sagts nu gäller

dock ej Gotlands kommun.

22 §.

Beträffande kommun som ej tillhör landstingskommun skall vad i denna

lag eller med stöd därav meddelade föresla-ifter sägs om landstingskommun

gälla kommunen och, utom i fråga om Gotlands kommun, vad som sägs om

länsläkare gälla förste stadslälcaren, allt i den mån ej annat föreslcrives.

Socialstyrelsen kan

fullgöra dessa.

Tjänsteläkare och

meddelade föreskrifter,

25 §.

Polismyndighet skall

skall ske,

på begäran av länsstyrelse, länsläkare eller, i annan kommun som ej till­

hör landstingskommun än Gotlands kommun, av hälsovårdsnämnd för verk­

ställande av beslut enligt 14 eller 15 §,

på begäran av länsläkare

från denna.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971.
Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stocliholms slott den 27 februari 1970.

GUSTAF ADOLF

(L, S.)

(Socialdepartementet)

SVEN A SPLING

^ Prop. 1970; 14, KU 5, rskr 72.

Nr 47 och 48, Vi ark. Stockholm 1970. Kungl. Boktryckeriet, P. A.Norstedt & Söner

¬

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 49 och 50

Utkom från trycket den 19 mars 1970

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.