SFS 2017:376 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2017:376 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
170376.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

5 kap.

20 §

Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om

stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver

vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223), nämligen

� 14 § om muntlig handläggning,
� 15 § om anteckning av uppgifter,
� 16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,
� 20 § om motivering av beslut,
� 21 § om underrättelse om beslut,
� 26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och
� 27 § om omprövning av beslut.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.

SFS 2017:376

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.