SFS 1995:843 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 1995:843 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
SFS 1995_843 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988_1472)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:843
Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i smittskyddslagen (1988:1472);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 och 63 §§ smittskyddslagen

(1988:1472) skall ha följande lydelse.

10 §2 Varje läkare skall i sin hälso- och sjukvårdande verksamhet vara

uppmärksam på förekomsten av samhällsfarliga och andra anmälnings-

pliktiga sjukdomar och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. Om
läkaren har kompetens för uppgiften och inte är förhindrad att utföra den,
är läkaren skyldig att undersöka den som har anledning anta att han har
smittats av en samhällsfarlig sjukdom samt att behandla den som för
smitta av en sådan sjukdom. Undersöknings- och behandlingsskyldigheten

gäller dock för en läkare i privat verksamhet endast om läkaren får ersätt-

ning enligt lagen (1993: 1651) om läkarvårdsersättning.

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95: SoU24, rskr. 1994/95:383.

2

Senaste lydelse 1993: 1657.

1502

background image

SFS 1995:843

63 §3 All undersökning, vård och behandling som behövs från smitt-
skyddssynpunkt vid en samhällsfarlig sjukdom skall vara gratis för patien-
ten inom landstingets hälso- och sjukvård.

En undersökning som utförs av en läkare i privat verksamhet för att

utreda om någon har smittats av en samhällsfarlig sjukdom är gratis för
patienten, om läkaren får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkar-
vårdsersättning.

De läkemedel som behövs från smittskyddssynpunkt vid behandling av

en samhällsfarlig sjukdom skall vara gratis för patienten.

Bestämmelserna i denna paragraf om gratis förmåner för patienter gäller

den som är sjukförsäkrad enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1993:1657.

1503

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.