SFS 2006:831 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2006:831 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
060831.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 1 kap. 2 § och 6 kap. 7 § smitt-

skyddslagen (2004:168) orden ⬝livsmedelslagen (1971:511)⬝ skall bytas ut
mot ⬝livsmedelslagen (2006:804)⬝ och orden ⬝lagen (1992:1683) om prov-
tagning på djur, m.m.⬝ skall bytas ut mot ⬝lagen (2006:806) om provtagning
på djur, m.m.⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357.

SFS 2006:831

Utkom från trycket
den 21 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.