SFS 2004:877 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2004:877 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
040877.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 4 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om smittskyddslagen

(2004:168)

dels att nuvarande bilagan till lagen skall betecknas bilaga 1,
dels att 1 kap. 3 §, 2 kap. 5 §, 8 kap. 1, 2, 5, 9 och 12 §§, 9 kap. 2 § samt

den nya bilaga 1 skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 8�11 §§, och

närmast före den nya 3 kap. 8 § en ny rubrik, samt en ny bilaga, bilaga 2, av
följande lydelse.

1 kap.

3 §

Med smittsamma sjukdomar avses i denna lag alla sjukdomar som kan

överföras till eller mellan människor och som kan innebära ett inte ringa hot
mot människors hälsa.

Med allmänfarliga sjukdomar avses smittsamma sjukdomar som kan vara

livshotande, innebära långvarig sjukdom eller svårt lidande eller medföra
andra allvarliga konsekvenser och där det finns möjlighet att förebygga
smittspridning genom åtgärder som riktas till den smittade.

Med samhällsfarliga sjukdomar avses allmänfarliga sjukdomar som kan

få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhäng-
ande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som krä-
ver extraordinära smittskyddsåtgärder.

De allmänfarliga sjukdomarna och vissa andra smittsamma sjukdomar

skall anmälas eller bli föremål för smittspårning enligt bestämmelserna i
denna lag. Sådana sjukdomar benämns anmälningspliktiga sjukdomar re-
spektive smittspårningspliktiga sjukdomar.

De allmänfarliga sjukdomarna anges i bilaga 1 och de samhällsfarliga

sjukdomarna i bilaga 2 till denna lag.

2 kap.

5 §

En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmän-

farlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, skall utan dröjsmål
anmäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läka-
ren har sin yrkesverksamhet och till Smittskyddsinstitutet. Anmälan skall

1 Prop. 2003/04:158, bet. 2004/05:SoU5, rskr. 2004/05:25.

SFS 2004:877

Utkom från trycket
den 16 november 2004

background image

2

SFS 2004:877

göras även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara
smittsam, om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett
område eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även
� läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
� den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
� läkare som utför obduktion.

3 kap.

Extraordinära smittskyddsåtgärder

8 §

Om det finns skäl att misstänka att någon som anländer till Sverige har

smittats av en samhällsfarlig sjukdom, får smittskyddsläkaren besluta att
denne samt andra personer som anländer med samma transportmedel skall
genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Om det i ett visst geografiskt område skett utbrott av en samhällsfarlig

sjukdom får Socialstyrelsen besluta att personer som anländer till Sverige
från detta område samt andra personer som anländer med samma transport-
medel skall genomgå hälsokontroll på platsen för inresan.

Hälsokontroll enligt första och andra stycket får inte vara förenad med fri-

hetsberövande eller innefatta provtagning eller annan åtgärd som innebär
kroppsligt ingrepp.

Smittskyddsläkaren skall verkställa Socialstyrelsens beslut enligt andra

stycket.

9 §

Om det finns risk för spridning av en samhällsfarlig sjukdom får smitt-

skyddsläkaren besluta att den som har eller kan antas ha varit utsatt för
smitta av sjukdomen skall hållas i karantän i en viss byggnad, i en avgränsad
del av en byggnad eller inom ett visst område. Ett sådant beslut innebär för-
bud att lämna byggnaden, del av byggnaden eller området samt förbud att ta
emot besök där.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får smittskyddsläka-

ren i det enskilda fallet medge undantag från förbudet att ta emot besök.

10 §

Om en samhällsfarlig sjukdom har eller misstänks ha fått spridning

inom ett avgränsat område utan att smittkällan eller smittspridningen är full-
ständigt klarlagd, får Socialstyrelsen besluta att ett visst område skall vara
avspärrat. Ett beslut om avspärrning innebär förbud för den som vistas i om-
rådet att lämna det och förbud för den som befinner sig utanför området att
besöka det.

Om det kan ske utan risk för spridning av sjukdomen får Socialstyrelsen i

det enskilda fallet medge undantag från beslutet om avspärrning.

11 §

Begär den som på grund av beslut enligt 9 § första stycket skall hållas

i karantän att beslutet inte längre skall gälla är beslutsmyndigheten skyldig
att utan dröjsmål pröva frågan. Detsamma gäller om någon ansöker om un-
dantag enligt 9 § andra stycket från förbud att besöka den som hålls i karan-
tän eller enligt 10 § andra stycket från beslut om avspärrning.

background image

3

SFS 2004:877

Finns inte längre skäl för beslut enligt 9 § första stycket eller 10 § första

stycket skall beslutsmyndigheten omedelbart häva beslutet.

8 kap.

1 §

Smittskyddsläkarens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol om beslutet gäller

1. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
3. avslag på begäran om upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
4. avslag på begäran om tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens om-

råde eller meddelande av villkor i samband med sådan vistelse enligt 5 kap.
18 §,

5. återkallelse av tillstånd att vistas utanför vårdinrättningens område en-

ligt 5 kap. 18 §,

6. karantän enligt 3 kap. 9 §,
7. avslag på ansökan om att karantän skall upphöra enligt 3 kap. 11 §,

eller

8. avslag på ansökan om undantag från förbud att besöka den som hålls i

karantän enligt 3 kap. 11 §.

Chefsöverläkares beslut enligt 5 kap. 16 § får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol. Detsamma gäller beslut enligt 5 kap. 11 § i fråga om den
som isolerats enligt 5 kap. 1 §.

Socialstyrelsens beslut att avslå en ansökan om undantag från beslut en-

ligt 3 kap. 10 § om avspärrning får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol.

Andra beslut av smittskyddsläkare, chefsöverläkare eller Socialstyrelsen

enligt denna lag får inte överklagas.

2 §

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten i andra

mål än sådana som avser

1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. isolering enligt 5 kap. 1 §,
3. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
6. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,
7. undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 §, eller
8. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §.

5 §

Länsrätten skall inom en vecka från den dag då ansökan eller överkla-

gandet kom in till domstolen ta upp till avgörande mål om

1. tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. förhållningsregler enligt 4 kap. 3 §,
3. isolering enligt 5 kap. 1 §,
4. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
5. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §, eller
6. undantag från förbud att besöka den som hålls i karantän enligt 3 kap.

9 §.

background image

4

SFS 2004:877

Länsrätten får dock förlänga tidsfristen enligt första stycket om det finns

särskilda skäl.

Ett mål om tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 § vari beslutet underställts

länsrätten skall tas upp till avgörande snarast och senast fyra dagar från den
dag underställningen skedde. Om beslutet om tillfällig isolering inte är verk-
ställt när det underställs, skall målet tas upp till avgörande inom fyra dagar
från den dag beslutet verkställdes.

Mål om karantän enligt 3 kap. 9 §, mål om undantag från avspärrning en-

ligt 3 kap. 10 § samt mål om upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 § skall
länsrätten ta upp till avgörande senast inom fyra dagar från det överklagan-
det kom in.

I mål om isolering enligt 5 kap. 1 §, tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §

och fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 § får länsrätten fatta beslut i målet i av-
vaktan på att målet slutligt avgörs.

9 §

Offentligt biträde skall förordnas för den som åtgärden avser i mål i

allmän förvaltningsdomstol om

1. isolering enligt 5 kap. 1 §,
2. tillfällig isolering enligt 5 kap. 3 §,
3. fortsatt isolering enligt 5 kap. 5 §,
4. upphörande av isolering enligt 5 kap. 7 §,
5. karantän enligt 3 kap. 9 § första stycket,
6. beslut att inte medge undantag från avspärrning enligt 3 kap. 10 §, eller
7. upphörande av karantän enligt 3 kap. 11 §.
Offentligt biträde skall dock inte förordnas om det måste antas att behov

av biträde saknas.

12 §

Polismyndighet skall lämna biträde på begäran av smittskyddsläkaren

1. för att genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. för att föra den som skall isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras tillfäl-

ligt enligt 5 kap. 3 § till vårdinrättningen,

3. för att återföra den som har avvikit från en vårdinrättning, där han eller

hon enligt beslut skall vara tillfälligt isolerad eller isolerad, eller den som
inte har återvänt till vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att
vistas utanför vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,

4. för att genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § och därvid

upprätthålla ordningen,

5. för att föra den som skall hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § till vård-

inrättning eller annan plats där karantänsvistelsen skall äga rum, eller

6. för att återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller

annan plats för karantänsvistelsen till denna plats.

Polismyndigheten skall lämna biträde på begäran av Socialstyrelsen för

att spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och för att upprätthålla dessa av-
spärrningar.

9 kap.

2 §

Om riksdagens beslut om ändring i bilaga 1 eller bilaga 2 inte kan av-

vaktas, får regeringen föreskriva att bestämmelserna om allmänfarliga sjuk-
domar eller samhällsfarliga sjukdomar skall tillämpas från den tidpunkt som

background image

5

SFS 2004:877

regeringen bestämmer på en viss smittsam sjukdom som förekommer eller
inom kort kan förekomma här i landet, om sjukdomen bedöms uppfylla kri-
terierna i 1 kap. 3 § andra eller tredje stycket.

En sådan föreskrift får meddelas endast om det vid lagens ikraftträdande

inte var känt

� att sjukdomen uppfyller kriterierna i 1 kap. 3 § andra eller tredje stycket,

eller

� att smittspridning av sjukdomen skulle kunna förekomma i landet.
Föreskrifter som meddelas med stöd av denna paragraf skall snarast un-

derställas riksdagens prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

background image

6

SFS 2004:877

Bilaga 1

Allmänfarliga sjukdomar

� campylobacterinfektion
� difteri
� infektion med enterohemorragisk E.coli (EHEC)
� giardiainfektion
� gonorré
� hepatit A-E
� hivinfektion
� infektion med HTLV I eller II
� klamydiainfektion
� kolera
� infektion med meticillinresistenta gula stafylokocker (MRSA)
� mjältbrand
� paratyfoidfeber
� pest
� infektion med pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin G
� polio
� rabies
� salmonellainfektion
� shigellainfektion
� smittkoppor
� svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
� syfilis
� tuberkulos
� tyfoidfeber
� virala hemorragiska febrar exkl. denguefeber och sorkfeber (nefropathia

epidemica)

background image

7

SFS 2004:877

Bilaga 2

Samhällsfarliga sjukdomar

� smittkoppor
� svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.