SFS 2005:984 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2005:984 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
050984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 6 kap. 11 och 12 §§ smittskydds-

lagen (2004:168) orden ⬝den lokala kriminalvårdsmyndigheten⬝ skall bytas
ut mot ordet ⬝Kriminalvården⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Christian Groth
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2004/05:176, bet. 2005/06:JuU2, rskr. 2005/06:21.

SFS 2005:984

Utkom från trycket
den 14 december 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.