SFS 2006:1571 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2006:1571 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
061571.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 21 december 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168)

skall införas en ny paragraf, 3 kap. 12 §, av följande lydelse.

3 kap.

12 §

Den som på grund av en samhällsfarlig sjukdom

1. har isolerats enligt 5 kap. 1 §,
2. har isolerats tillfälligt enligt 5 kap. 3 §,
3. skall hållas i karantän enligt 9 §, eller
4. har förbjudits att lämna avspärrat område enligt beslut om avspärrning

enligt 10 §

får inte resa ut ur landet. Smittskyddsläkaren skall vidta de åtgärder som

behövs för att hindra personen från att lämna landet.

I andra fall än de som avses i första stycket får den som bär på en sam-

hällsfarlig sjukdom inte vägras att lämna landet. Han eller hon skall dock i
god tid före avresan meddela den smittskyddsläkare som underrättats om
sjukdomsfallet om tidpunkten för avresan och målet för resan. Smittskydds-
läkaren skall underrätta berörd hälsomyndighet på ankomstorten om avresan
och andra omständigheter av betydelse för att förhindra smittspridning.

1. Denna lag träder i kraft den 15 juni 2007.
2. Beslut som har meddelats enligt 14 § i den upphävda karantänslagen

(1989:290) gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2005/06:215, bet. 2006/07:SoU3, rskr. 2006/07:61.

SFS 2006:1571

Utkom från trycket
den 9 januari 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2007

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.