SFS 2010:1321 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2010:1321 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
101321.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 §

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,
2. den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som föl-

jer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29
april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen

2, samt

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och lä-

kemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell över-
enskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för köns-
sjukdom av den 1 december 1924.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. �ldre bestämmelser såvitt avser punkten 2 gäller fortfarande för den

som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen

3.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6.

2 EUT L 166, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0883).

3 EGT L 149, 5.7.1971, s. 2 (Celex 31971R1408).

SFS 2010:1321

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.