911960.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1960 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring i steriliserlngslagen (1975:580);

den 30 december 1991

utfardad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 § steriliseringslagen (1975:580)

skall ha följande lydelse.

3 § Ansöker den som fyl lt aderton men icke tjugo fem år och som är

svensk medborgare eller bosatt här i riket om sterilisering, får socialstyrel­

sen lämna tillstånd därtill

1. om det föreligger beaktansvärd risk f�r att arvsanlag som kan medfö­

ra allvarlig psykisk störning, svårartad krop pslig sjukdom eller svårt lyte

av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),

2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sju kdom, kroppsfel

eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa
(medicinsk indikation), eller

3. i sam band me d ansökan om fast ställelse enligt 1 § lagen (1972:119)

om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt
föreligger för sådan fastställelse.

3566

Prop. 1991/92:59, SoUlO, rskr. 83.

> . - ^

,

¬

background image

}

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992,

SFS 1991:1960

,V

På regeringens vägnar

GUN HELLSVIK

Dag Victor

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.