750580.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den I juli 1975

Steriliseringslag;

SFS 1975:580

utfärdad den 12 juni 1975,

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives följande.

1 § Denna lag äger tillämpning på sådant ingrepp i könsorganen som utan

att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsför­

mågan (sterilisering). Lagen gäller dock icke ingrepp som utförs som ett

led i behan dlingen av kroppslig sjukdom.

2 § På egen begäran får den steriliseras som har fyllt tjugofem år och som
är svensk medborgare eller bosatt här i riket. Vägras sterilisering, skall frå­
gan omedelbart underställas socialstyrelsens prövning.

3 § Ansöker den som fyllt aderton men icke tjugofem år och som är

svensk medborgare eller bosatt här i riket om sterilisering, får socialstyrel­
sen lämna tillstånd därtill

1. om det föreligger beakiansvärd risk för att arvsanlag som kan med­

föra allvarlig psykisk sjukdom eller abnormitet, svårartad kroppslig sjuk­

dom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indika­

tion),

2. i fråga om kvinna, om havandeskap till följd av sjukdom, kroppsfel

eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa
(medicinsk indikation), eller

3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119)

om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsät tningar i övrigt
föreligger för sådan fastställelse.

4 § Mot socialstyrelsen s beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får

talan ej föras.

5 § Sterilisering får ej ske utan att den som begär åtgärden noggrant har

informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall,

om andra möjligheter att förebygga havandeskap.

6 § Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilise­

ring.

Sterilisering av kvinna skall ske på allmänt sjukhus eller på annan sjuk­

vårdsinrättning som socialstyrelsen godkänner.

7 § Den som har tagit befattning med ste riliseringsärende får ej obehöri-

gen yppa vad han därvid erfarit om enskilds personliga förhållanden.

8 § Utför någon uppsåtligen sterilisering i strid med denna lag, dömes till

böter eller fängelse i högst sex månader, om ej gärningen är belagd med

straff i brottsbalken.

I Prop. 1975:18, SoU 14. rskr 190.

1245

¬

background image

SFS 1975:580

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då lagen (1941 ;282) om sterili-

.

sering skall upphöra att gälla.

^

På regeringens vägnar

c-^'

OLOF PALME

Lennart Geijer

(Justitiedepartementet)

: &

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.