SFS 2008:346 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2008:346 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
080346.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

6 §

Om någon som vistas i landstingskommunen utan att vara bosatt där

behöver omedelbar tandvård, ska landstingskommunen erbjuda sådan tand-
vård.

Särskilda bestämmelser om tandvård finns i lagen (2008:344) om hälso-

och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1

Prop. 2007/08:105, bet. 2007/08:SfU8, rskr. 2007/08:199.

SFS 2008:346

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.