850560.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1985:560

Utkom från trycket

den 24 juni 1985

Lag

om äedrmg i hälso- oclhi sjukvårdslagen (1982:763);

i

utfärdad den 13 juni 1985.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763)

dels att 3 § skall ha nedan angivna lydelse,
dels att i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 a och 2 b §§, samt

närmast före 2 a § en ny rubrik av nedan angivna lydelse.

Krav på hälso- och sjukvården
2 a § Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på

en god v ård. Detta innebär att den skall särskilt

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

vården och behandhngen,

2. vara lätt tillgänglig,

3. bygga på resp ekt för patientens självbestämmande och integritet,

4. främja goda kontakter mellan patie nten och hälso- och sjukvårdsper­

sonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de be­

handlingsmetoder som står till bu ds. Om upplysningarna inte kan lämnas

till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom.

Upplysningar far dock inte lämnas till pa tienten eller någon anhörig i den

mån det finns hinder för detta i 7 kap. 3 § eller 6 § sekretesslagen

(1980; 100) eller i 6 § andra stycket eller 6 a § första stycket lagen (1980:11)
om tillsyn öv er hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl.

2 b § Hälso- och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa. Den
som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges

upplysningar om metoder för att förebygga sjukdom eller skada.

3 §" Vatje landstingskommun skall erbjuda en god hälso-och sjukvård åt
dem som är bosatta inom landstingskommunen. �ven i övrigt skall lands­

tingskommunen verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i

denna lag sägs om landstingskommuner gäller också kommuner som inte

ingår i en landstingskommun. Bestämmelser om förvaltningsutskott skall

därvid avse kommunstyrelsen. Vad här sagts utgör inte hinder för annan

att bedriva hälso- och sjukvård.

1292

Denna lag träd er i kraft den I ju li 1985.

På regeringens vägnar

G. SIGURDSEN

Karl-Ingvar Rundqvist

(Socialdepartementet)

' Prop. 1984/85: 181, SoU 28, rskr40 0.

- Andringen innebär atl an dra-fjärde styckena upphävs.

./

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.