620242.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 242

Sjukvårdslag;

given Stockholms slott den C juni 1962.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

,'endes Konung, göra ve t er Ii g t; att Vi, med riksdagenh funnit

/Tirnr/lnn snni fnlier.

i t il ti

r-^-

"o({ förordna som följer

Inledande hestämraelser

1 §.

1 mom. Varje landstingskommun och siad som ej tillhor landstingskom­

mun utg ör ett .v/n/v7;årrf5omrddc.

2 mom. Vad i denna lag sägs om landstingskommun skall, om ej annat

sändilt stad gas eller eljest framgår, gälla jämväl stad som ej tillhör lands-

iingskommnn.

3 mom. B estämmelserna i denna lag gälla icke sådan, värd av psykiskt

efterblivna, varom ät särskilt stadgat.

2 §.

f mo m. Med sjukhus förslås i denna lag av landstingskommun driven an-

stall för ombesörjande av sådan värd för sjukdom, skada, kroppsfel eller

hnisbörd, som fordrar intagning på anstalt (sluten vård). Såsom sjukhus

stall (lock ej anses tillfällig sjukvårdslokal för vård av sjuka, behäftade med

smids am sjukdom.

Vård för sjukdom, .skada, kroppsfel eller barnsbörd, som meddelas åt an-

imn än d en .som är intagen på sjukhus, benämnes öppen vård.

2 mom. D ärest landstingskommun bidrager till driftkostnaderna för sjuk-

vardsanstalt ntan alt likväl kunna anses driva den, äger Konungen förord-

ad denna lag och med stöd därav meddelade föreskrifter helt eller del­

e's skola till ämpas på sjiikvårdsanstalten.

Skyldighet att ombesörja sjukvård

r

3 §⬢

UndsUngskomnuin åligger att för dem, vilka äro bosatta inom sjuk-

^»⬢asområdet, ombesörja såväl öppen som sluten vård för sjukdom, skada,

^PPsfcl och barnsbörd, i den mån icke annan drager försorg Ivärom.

-skyldighet alt ombesörja vård åA�lar landstingskommun för

Prop. 1962: 122; L'U 30 ; Rskr 348.

H�628000. Svensk författningssamling 1962, Nr 242-�244

¬

background image

19G2 ⬢ Nr 2-12

490

dem som Vislas inom sjukv-ircisomradet utan att vara där bo.M,

!ehov'av omedelbar vård föreligger. I sadant fall gäller dock

⬢dt bereda sluten vård endast så langc den vardholiövande ei uh,

tlvtlas till sjukhus, där den landstingskominun, i vilken han

fo'^'ar over vårclph^taer.

4 §.

OiJpcn värd jjå sjukhus inä icke bedrivas på sådant sätt att dp ⬢

t-ir på den slutna vården.

' För öppen läkarvård ulan för sjukhus skall Inndstingskominun v

delad i l äkardistrikt.

TiUsjm

5 §⬢

Högsta tilLsyiicn över landstingskommuns sjnkvårdande verksamieh^

övas av medicinalstyrelsen.

iVnordnande av sjukhus m, ra.

6 §.

1 mom, Sjuklius henämncs, om ej annat följer av vad nedan sla(l§&

lasarett, därest det är avsett för värdiichövande oberoende av fallets svin;;

eller lindrigare art, och sjaksluga, oni det företrädesvis är avsett fontiinlr:

2 mom. Sjnkliiis, som till huvudsaklig del är inrättat för vård a v luk-

kulossjuka, benämnes .sanatorium, om sjukhuset är avsett för vård avsi-

dana sjuka oberoende av vårdens art, och tuberkalossjiikstufja, omdelfc

trädesvis är avsett för mindre krävjuvdc vård. Tuhcrkiilossjukstuga

försedd med högst fyrtio vårdplatser.

mom. Sjukbus, vilket till huvudsaklig del är inrättat för värd avsjak

,

.

- --

....V.. .h)idemisiuli.stuga

imgst sextio vårdplatser.

4 m om. Sjukhus, som är inrättat för vård av psykiskt .sjuka

^

lor sadan vård enligt vad därom är särskilt stadgat, benämnes

'yakkus.

ä niom. Sjukhus, som är inrättat endast för förlossiungsvärd,

om sjukJniset företrädesvis är avsett för uundrc

^urci. förlossningshem må vara fiirsolL med liögsl tio vårdplatser.

⬢[,

benämnes .sjukhem om dct'till liuvudsaklig del

tat for vard av

'

a) långvarigt kroppssjuka, vilka aro i bcbov av sjuklmsvärd m

T >

-skötsel men icke lida av tuberkulos,

b) atlskotta psykiskt sjuka.

Hi "'""^'olescenter eller

jämförliga med de i a)�c) näiunda.

^^asom a vdelaing av sjulvlicm må förlossningshem inrättas.

¬

background image

1962 ⬢ Nr 242

491

7 §.

pir vä ni

sjuka, behäftade med sådan smittsam sjukdom, som angives

⬢'ileanlagen, s kall, om ej Konungen eller myndighet som Konungen be-

ineclgivit undantag, inom varje sjuJcvårdsomräde finnas minst ett

SL-iikhJs cllcr ca Iclmik i lasarett.

'^cinl vårdsområde skall ock äga tillgång till lämpligt antal reservplatser

fjr värd av sjuka, som i första stycket sägs.

8^§._ ^

tiitä'"^iiing av sjukhus må icke påbörjas förrän sjuldiusets förläggning

-vénsoni'ritningar för sjukhuset godkänts i den ordning Konungen bestäm-

il,er. V ad nu sagts skall gälla jämväl större till- eller ombyggnad av sjuk­
hus.

Sjukvårdestyrelse

9 §.

1 m om. Ledningen av landstingskommuns sjukvårdande verksamhet en-

li jt denna lag utövas av sådan nämnd eller stjTelse, som avses i 53 § lands-

lingslagen och som här benämnes sjukvårdsstyrelse.

1 stad, som ej tillhör landstingskommun, skall för ledningen av stadens

sjukvärdande v erksamhet enligt denna lag finnas en särskild sjukvårdssty-

rdse. Ledamöter och suppleanter i sjukvårdsstyrelsen väljas av stadsfull­

mäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må dock

icke var a under fem. Valet skall vara proportionellt därest det hegäres av

minst så många väljande, som motsvara det tal, vilket erhålles, om samtliga

väljandes a ntal delas med del antal personer valet avser, �kat med 1. Om

förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt stadgat. Sker ej val av

supplcanler proportionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken

suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

ä mom . Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse, vid vilket sjukvårds-

ärende av större vikt är avsett att förekomma, skall beroende på ärendets

urt kallas antingen en överläkare eller en provinsialläkare eller stadsdi-

striklsläkare med rätt för honom att deltaga i överläggningarna men ej i

wslulcn samt alt få sin mening antecknad till protokollet. Styrelsen sk^I för

nss tid ulse en överläkare och en provinsiallaltare eller stadsdistriktsläkare

"lom sjukv årdsområdet att stå till förfogande för detta andaniål.

i^ill sa inmanlräde med sjukvårdsstjTclse i stad som ej tillhör landstings­

kommun skola vidare kallas sjukvårdsdirektör, om sådan finnes, samt

'U'ste stadsläkaren eller motsvarande läkare, så ock efter stadsfullraäkti-

bestämmande annan, som har att inför stadens styrelse föredraga sjuk-

vardsarenden. De ä ga deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt fä

mening antecknad till protokollet.

uiom. Be träffande sjukvårdsstyrelse i annan stad, som ej tillhör lands-

J^^gskommun, ä n Stockholm skola bestämmelserna i 32�42 §§ kommunal-

gen avs eende kommunens styrelse ävensom i 45 § andra och tredje styc-

samma lag i f råga om där avsedd nämnd äga motsvarande tillämpning,

ad (jep gj

erforderligt, att protokoll upptager annat än förteckning

aarvarande l edamöter och beslutet i varje ärende.

]. '⬢⬢^Sa om sjukvårdsstyrelsen i Stocldiolm skola bestämmelserna 1 51 §

r, """una llagen för Stockholm äga tillämpning, varjämte, utöver vad i 1 och

- worn. säg.s, sk all gälla vad stadsfullraälctige med iaicttagande av stadgan-

1 sagda lag föreskriva. Protokoll, som föres vid sjukvårdsstyrelsens

¬

background image

19G2 ' Nr 243

saiiitnanlrädo, J)cliovcr dock oj upptaga annat än förlecknin. . ,

iodaniötcr och bcshilet i varje arenclc.

G 'i

^ moni. Drives sjukhus gemensamt av landstingskomnnin orK

ej tililiör lanrlstingskommim, eller av flera JanilstingskoinmijnpV\®A

der, som nvss sagts, äger Konimgen medgiva att särskild stvrH.

att fnligöra de åligganden, som eljest ankomma pä sjiikvärdsstvr i^

Direktion för sjukims

11 g.

y /nom. Närmast under sjukvårdsstyrelsen utövas tillsynen vid o clt ⬢

svaret för förvaltningen av sjukhus av en direktion. Direktion m3

gemensam för två clicr flera sjuklius och kan utöver sjiikbusfonaltiit

anförtros andra motsvarande uj)pgiftcr inom sjukvården.

handsting äger liesluta, att sjiiievårdsstyrclscn skall utgöra direktm'

stad som icke tillhör landstingskommun ager stadsfullmäktige motsTarr

de befogenhet.

2 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild direktion väljas av lanj..

tinget eller stadsfullmäktige till del antal landstinget eller stadsfiillmåh;;:

bestämmer. Antalet ledamöter må dock iclce vara under tre. Vid v alet sh

tillika bc.stäminas den ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas i :

tjänstgöring,

.'I mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjakvåidr

styrelse kan icke väljas till ledamot eller su2)])leant i direktion. Ej M k

ma därtill utses .sjukliusdircklör, styresman, chefsläkare eller sji khuå:-

tcndcnl vid clirciktionon nndcrslällt sjukhus eller sjnkvårdsdircktör sonii

högsta förvaUiiIngschcr för säd an t sjukhus.

I nästföregående stycke nämnd hefattningshavarc må ej såsom

elloi siqiplemit i sjukvårdsstyrelse, som utgör direktion, deltaga i kat-

av ärende, vilket ankommer ])å direktion.

4 mom, heträfländc särskilt utsedd direktion skola, med do av vihls<'

som framgå ay vad i 2, g ocli .ö jnotn, stadgas, följande beståmmclsM i;-

mot s\a lande tillämjming, nämligen

för direiaion i land.stingskommun vad i 43, 44 och 4G�51 § § D n»

agen ar toreskrivet med avseende å förvnltningsiitskottct och i o3 § 1

irehjc stycket samma lag i fråga om där avsedd styrelse samt

,

n ! ""

i

som ej tillliör landstingskoinimm, afi J .

olii. vad , .52, o:! Old, .15-42 §§ liommiinnllagon är rörcskrivcl med i"

dc a iamimimcns slyrelsc samt i 45 5 andra och tredje styckena siunn

om dar avsedd nämnd.

ocli

ial

i sagaa jag loresKnva.

tvA In­

mäter n"'

direktion av tro ledamöter, är den bcshilfor. c

tions

\

heslut el ense. Protokoll, som fores \

de ied'unm^'^"

hehéiver ej njiplaga annat än förteckning '

de ledamöter samt heshitct i virje ärende.

¬

background image

hobov

aga (Je

1962 . Nr 2i2

493

nnjom. Konimgcii äger för sursldll fall medgiva undanlag frän bestäm-

Jlserna i denna paragraf.

12 §.

Enahanda befogenhet tillhomnier ock överläkare, .sjukstuguläkare och

sjiikhcmsirikare, e nvar såvitt angår sjukvården ä det sjukhus eller den av-

äelning därav soin anförtrotts honom, ävensom, såvitt angår sjukvårds­

personalen, den som närmast under sjukhusdirektör eller styresman hand-

rjrtrter frågor rörande denna personal.

'?ad sålunda stadgats skall äga tillämpning jämväl då sjukvårdsstyrelse

fullgör åliggande som direktion.

Tjänstemän i sjukhusledningen

13 §,

1 mom . Ledningen av sjukhus utövas under direktionen av en särskilt

tillsalt sju khusdirektör eller en läkare vid sjukluuset såsom stijresman. Vid

sjolvhiis med styresman skall dock ledningen av den ekonomiska förvalt­

ningen tillko mma en sjiiklnisinfendent. Utses annan an läkare till sjukhus­

direktör, skall en läkare vid sjukhuset förordnas att såsom chefsläkare In­

träda sju khusdirektören i medicinska angelägenheter.

Sjukhusdirektör och sjukhiisintendent tillsättas och entledigas av sjuk^

vårdsslyrelsen efter direktionens hörande. StjTesmah är den läkare, som

ansvarar f ör sjukvårdens handhavande å sjul<^hiisct, eller, om flera sådana

läkare finnas, de n av dem som förordnas till styresman. D^dikt förordnande

meddelas, efter förslag av direktionen, av sjuk-\'ärdsslyrelscn för viss tid

dkr tills \idare. I samma ordning utses chefsläkare för viss tid, högst fyra

ar, varvad dock sjukhusets överläkare, om flera sådana finnas, skola bere-

aas tillfä lle a tt yttra sig över direktionens förslag.

2 mom. Om sä rskilda skäl äro därtill, må flera sjukhus ställas under led­

ning av en sjukhusdirektör eller en stjTesman. Sjukhusintendent må ock

ura gemensam för flera sjukhus.

Sjukvårdsstyrelsen må besluta, alt sjukhusintendent icke skall tillsättas

I'd sjuksluga, tuberkulossjukstiiga, cpidemisjukstuga, förlossningshem el-

er sjukJi ein. F innes icke sjukhusintendent vid sådant sjukhus, ankommer

pa sjukvårdsstyrelsen att be.stämma, huru de åligganden som eljest tillkom-

la sjukhusintendent skoia fullgöras.

handstingskommun anställts sjakuårdsdireldör såsom högsta

5i i

under sjukvårdsstyrelsen för förvaltning av sjukvården, skola

J Kiiusdircktör, stvresman och siukhusintendent handhava sin förvaltning

ledning.

må i den omfattning och ordning Konungen bestämmer

ankomma på direktion, sjukhusdirektör, sty-

14 §.

(1115I

den

som eljest

j,-.

pfL

sjnkhusintondent.

stallt<; /J^''^^''V4sslyrelsens bestämmande må hefaltnit

sjukv'1

biträde åt sjukvärdsdirektören, självständi

'irdsclireklör ankommande uppgifter.

hefaltningshavarc, som an-

gt fullgöra vissa på

I ;

' .

' k J ⬢ i

i ; ^

'I = >

.'i .

⬢ \

. .1

kli'

I:

⬢ ; :!

' t"':i :

i. i

⬢/ ; ti ⬢ '

¬

background image

1962 ⬢ Nr 242

Läkare

19 §.

I varje läknrdislrikt i land.stingskominua skall, om el sh]

ligger som avses i 31 §, finnas minst en /^rom*n,vzVdiö7rarc/

'Härjäiidc mä i läkardislrikt anställas biträdande provin^u.!!-,

CJvlra pro yiVz.vzVzUätmre.

'

1 siad som ej tillhör Jimdstingskommim skall finnas min.i

disfriklstäkare i varje läkardtstrikL

^ Vid:.

16 §.

; mom. Vid varje sjukhus eller, om sjukhuset är iiDndelat n-i n -⬢>

vid varje, klinik, skall finnas läkare, som liar att ansvara för L �'"

liehöriga ocli äiulamålscnliga handliavande.

2 mom. Läkare som avses i 1 mom, benämnes

]) vid lasarett, sanatorium och epidemisjukhus, så ock vid mcntsl.ini

hus som är iurätlat htivudsakligen for mera krävande vård eller är2

med flera än et t hundrafemtio vårdplatser, överläkare,

2) vid sjukstuga, tubcrkulossjiikstuga och cpidemisjukslugö s/u/l-ili m

/«�&Yfre samt

⬢'

"

3) vid sjukhem sjitkhemsläkare eller, om mcdicinalstvrdsen efter fna.

ställning av sjukvårdsstyrelsen så förordnat, överläkare."

Såvida ej annat föreskrives, skall vad i denna lag och med stöd däm

meddelade lieslämmclser stadgas om sjuks tu gul åka re jämväl äga Mm

ning u motsvarande läkare vid sådant mentalsjukhus, där överläkaiec:

I nines, ocli vad om sjukhemsläkare stadgas äga tillämpning å motsvarmd;

läkare ^^d förlossningshem.

o

i

�

överläkare mä även anställas med uppgift att verkställa undersöknb^n

Cl er meddela behandling av speciell art utan att särskild klinik inrälhsfå

anuamaJet. Dc i lagen för verksamheten ä klinik meddelade hestämmekt

na Kyola i tillämpliga delar gälla jämväl vcrksaraliet, vilken förestås r

överläkare som nu sagts.

,

^wilgörande av viss del av överläkares åligganden må anslf-

!m.?

"

överläkare. Därjämte må for Inträde i sjukvården anstäl d'

rmdcr/nA'arc och c.rlra läkare.

nif

föranleda det, må extra läkare anställas med u rf

röro^r?"^'' idigganden som ankomma på överläkare; och skall, om ej ajw

luPd

överläkare stadgas äga tillämpning å sådan läkare.

antag for de föreskrifter som gälla tjänstens hllsättning.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätt

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.