SFS 2016:656 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2016:656 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
160656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 2 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att det i tandvårdslagen (1985:125)

ska införas två nya paragrafer, 3 c och 4 b §§, av följande lydelse.

3 c §

Om kostnaden för tandvårdsbehandlingen av en patient ska ersättas i

enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den
9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande
hälso- och sjukvård, i den ursprungliga lydelsen, ska vårdgivaren informera
patienten om

1. att tandvården och dess personal står under tillsyn av Inspektionen för

vård och omsorg (IVO),

2. det register om anmälan av verksamhet m.m. som förs av IVO enligt

2 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659), och

3. möjligheten att begära ersättning enligt patientskadelagen (1996:799)

eller från läkemedelsförsäkringen och om patientnämndernas verksamhet.

4 b §

Vårdgivaren ska tillhandahålla en specificerad faktura avseende kost-

naderna för den tandvård en patient tagit emot om patienten avser att begära
ersättning för sina kostnader för vården i enlighet med Europaparlamentets
och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av
patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den ursprung-
liga lydelsen.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2015/16:139, bet. 2015/16:SoU14, rskr. 2015/16:258.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om
tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård, i den
ursprungliga lydelsen.

SFS 2016:656

Utkom från trycket
den 13 juni 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.