SFS 2016:1299 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2016:1299 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
161299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 20 december 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

7 §

2

Folktandvården ska svara för

1. regelbunden och fullständig tandvård för personer till och med det år då

de fyller 21 år,

2. specialisttandvård för personer från och med det år då de fyller 22 år,

och

3. övrig tandvård för personer från och med det år då de fyller 22 år i den

omfattning som landstinget bedömer lämplig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:1, utg.omr. 25, bet. 2016/17:FiU3, rskr. 2016/17:117.

2 Senaste lydelse 1994:743.

SFS 2016:1299

Utkom från trycket
den 28 december 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.