SFS 1994:743 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 1994:743 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
SFS 1994_743 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:743

Utkom från trycket
den 20 juni 1994

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 2 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tandvårdslagen

(1985:125)

dels att 7 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 15 a §, och närmast före

15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

7 §2 Folktandvården skall svara för

1. regelbunden och fullständig tandvård för barn och ungdomar till och

med det år då de fyller nitton år,

2. specialisttandvård för vuxna,
3. övrig tandvård för vuxna i den omfattning som landstinget bedömer

lämplig.

Vårdavgifter

15 a § Tandvård som avses i 7 § första stycket 1 skall vara avgiftsfri för

patienten. Uppkommer kostnad med anledning av att en sådan patient

1

Prop. 1993/94:220, bet. 1993/94: SfU20, rskr. 1993/94:370.

2

Senaste lydelse 1991:949. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1394

background image

1395

SFS 1994:743

uteblivit från ett avtalat tandvårdsbesök, får avgift tas ut av patienten
enligt grunder som landstinget bestämmer.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § första stycket 2 och 3 får

landstinget ta ut vårdavgifter enligt grunder som landstinget bestämmer,
om inte något annat är särskilt föreskrivet.

Vid oralkirurgisk behandling och undersökningar för sådan behandling

som ges vid en specialisttandpoliklinik eller motsvarande och som inte
ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller
bestämmelserna om vårdavgifter i den öppna vården enligt hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

2. För tandvård som har givits före ikraftträdandet gäller fortfarande

äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.