SFS 1994:862 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 1994:862 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
SFS 1994_862 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

SFS 1994:862
Utkom från trycket
den 22 juni 1994

1704

1

Prop. 1993/94:145, bet. 1993/94: SoU24, rskr. 1993/94:409.

2

Senaste lydelse 1986:1410.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1994.

På regeringens vägnar

BO K�NBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § tandvårdslagen (1985:125)

skall ha följande lydelse.

14 §2 Tandläkare under allmäntjänstgöring eller specialistutbildning en-

ligt lagen (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjuk-
vården m. m. skall förordnas för viss tid.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning med-

verka i den grundläggande högskoleutbildningen för tandläkarexamen,
skall anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.