SFS 1995:842 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 1995:842 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
SFS 1995_842 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:842

Utkom från trycket
den 22 juni 1995

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 8 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § tandvårdslagen (1985:125)

skall ha följande lydelse.

14 §2 Tandläkare under specialistutbildning enligt lagen (1984:542) om

behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m. skall förord-
nas för viss tid.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning med-

verka i den grundläggande högskoleutbildningen för tandläkarexamen,
skall anställas för begränsad tid, om regeringen föreskriver det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för tandläkare med examen enligt bestämmelser som gällde före den

1 juli 1994 som fullgör allmäntjänstgöring.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1994/95: 195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383.

2

Senaste lydelse 1994:862.

1502

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.