SFS 2003:414 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2003:414 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
030414.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 12 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 § tandvårdslagen (1985:125)

skall ha följande lydelse

3 §

Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tand-

vård. Detta innebär att den skall

1. vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder,
2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
3. vara lätt tillgänglig,
4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.
Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och ge-

nomföras i samråd med patienten.

Patienten skall upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlings-

metoder som står till buds.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2002/03:53, bet. 2002/03:SoU15, rskr. 2002/03:225.

SFS 2003:414

Utkom från trycket
den 23 juni 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.