SFS 2004:814 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2004:814 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
040814.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 28 oktober 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 15 a §§ tandvårdslagen

(1985:125) skall ha följande lydelse.

4 §

2

Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling.

Ersättningen skall vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning
och utförande samt omständigheterna i övrigt. För tandvård som avses i
8 a § gäller särskilda bestämmelser om patientavgift.

Om det finns särskilda skäl skall skäligheten av vårdgivarens ersättnings-

anspråk förhandsprövas av Försäkringskassan enligt föreskrifter som reger-
ingen meddelar.

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas skall vårdgivaren

upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar
behövs skall vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda
kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsför-
slaget eller kostnadsberäkningen ändras skall patienten upplysas om detta
och om anledningen till ändringen.

15 a §

3

Tandvård som avses i 7 § 1 skall vara avgiftsfri för patienten. Upp-

kommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tand-
vårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget be-
stämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges
tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut

vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte
något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande

av oralkirurgisk behandling, som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska
resurser och som inte ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring, gäller bestämmelserna om vårdavgifter i den öppna vården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Patienten skall ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a §

skall utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag,

1 Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8.

2 Senaste lydelse 2002:219.

3 Senaste lydelse 2002:219.

SFS 2004:814

Utkom från trycket
den 9 november 2004

background image

2

SFS 2004:814

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

eller en annan juridisk person som enligt 2 kap. 3 § lagen om allmän försäk-
ring är uppförd på förteckning som upprättats av Försäkringskassan.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.