SFS 2008:988 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)

Du är här: Start / Insolvensrätt / Förmånsrättslag (1970:979) / SFS 2008:988 Lag om ändring i förmånsrättslagen (1970:979)
080988.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förmånsrättslagen (1970:979);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om förmånsrättslagen

(1970:979)

2

dels

att 11 § ska upphöra att gälla,

dels

att 9, 12 a, 14, 15 och 18 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 §, av följande lydelse.

5 §

3

Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet följer med

företagshypotek.

9 §

4

Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd och

efter den i 3 a�7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt enligt 4 §

2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 3 kap. 39 § sjölagen
(1994:1009).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmånsrätt på

grund av

1. företagsinteckning, som har sökts samma dag som beslutet om utmät-

ning meddelades eller senare, och

2. annan inteckning, som har sökts samma inskrivningsdag som ett ärende

angående anteckning om utmätningen har tagits upp eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egendom,

om inte annat följer av 4 kap. 30 § andra stycket eller 7 kap. 13 § utsök-
ningsbalken. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt om inte
något annat följer av 7 kap. 14 eller 16 § utsökningsbalken. Om det inbördes
företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av förmånsrätt finns
för vissa fall särskilda bestämmelser.

12 a §

5

Förmånsrätt för lön eller annan ersättning på grund av anställ-

ningen gäller för varje arbetstagare med ett belopp som motsvarar högst tio
gånger det vid tiden för konkursbeslutet gällande prisbasbeloppet enligt
1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, med avdrag för det som
betalats ut enligt 7 § lönegarantilagen (1992:497).

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse av 11 § 2003:535.

3

Tidigare 5 § upphävd genom 2003:535.

4

Senaste lydelse 2004:572.

5

Senaste lydelse 2003:535.

SFS 2008:988

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:988

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

14 §

6

Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf har in-

bördes lika rätt.

15 §

7

Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt. En

fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 eller 10 a § tas dock, om det be-
hövs, ut före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan
lös egendom än tomträtt. Vad som tas ut på detta sätt ska, när det finns sär-
skilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på grupperna i för-
hållande till den köpeskilling som har erhållits för varje grupp.

18 §

8

Fordringar som inte är förenade med förmånsrätt har inbördes lika

rätt. En borgenär kan dock enligt fordringsavtalet ha rätt till betalning först
efter övriga borgenärer.

Har en fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men räcker egendo-

men inte för att betala fordringen, behandlas återstoden av denna som en for-
dran utan sådan förmånsrätt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

3. Skulle de nya bestämmelserna, om de hade tillämpats den 1 januari

2009, ha medfört att en företagsinteckning tillsammans med övriga säkerhe-
ter inte längre hade utgjort betryggande säkerhet, får borgenären kräva att
gäldenären ställer kompletterande säkerhet. Om gäldenären inte inom en
månad efter anmodan ställer kompletterande säkerhet som borgenären skäli-
gen kan nöja sig med, får borgenären före den 1 januari 2010 säga upp den
fordran för vilken företagsinteckningen upplåtits till betalning inom sex må-
nader, trots att det har avtalats att längre uppsägningstid ska löpa eller att
uppsägning inte får ske. Om borgenären före den 1 januari 2010 har väckt
talan om betalning av en sådan fordran och anmält detta till inskrivnings-
myndigheten för företagsinteckning, tillämpas äldre bestämmelser i fråga
om förmånsrätt som följer med företagsinteckningen i en konkurs eller en
utmätning som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit till dom-
stolen eller Kronofogdemyndigheten innan tre månader förflutit från det att
domstolen skilt sig från målet genom dom eller beslut som har vunnit laga
kraft.

4. I en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som inkommit

till domstolen före ikraftträdandet tillämpas 12 a § i paragrafens äldre ly-
delse.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

6

Senaste lydelse 2003:535.

7

Senaste lydelse 2003:535.

8

Senaste lydelse 2003:535.

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.