SFS 1973:1068

731068.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1973:106S Lag

;

utkom frät. t rycket O�� ändring i förmänsrättslagen (1970: 979);

den 27 dec. 1973

utfärdad den 9 november 1973.

Kungl. Maj:t förordnar med riksdageni i fråga om förmånsrättslagen

(1970: 979)2,

dels att 17 § skall upphöra att gälla,
dels att 4, 9, 15 och 16 §§ skall ha nedan angivna lydelse.

4 §3 Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för

fordran (retentionsrätt),

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller

i luftfartyg och reservdelar till luftfartyg.

9 § Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd

och efter den i 4�7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt

enligt 4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjö­
lagen (1891: 35 s. 1).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmåns­

rätt på grund av inteckning, vilken sökts samma dag som utmätningen

verkställdes eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egen­

dom. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det

inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av för­
månsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

15 § Fordran med allmän förmånsrätt uttages i första hand ur egen­

dom som ej är föremål för särskild förmånsrätt. Förslår ej denna egen­
dom, uttages fordringen ur egendom, vari särskild förmånsrätt gäller,
före fordringar med sådan förmånsrätt i den mån det är medgivet enligt
16 § och i övrigt efter sistnämnda fordringar.

16 §4 Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10, 11 eller 12 § utta­

ges, om det behövs, f öre fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5
eller 8 § i annan lös egendom än tomträtt. Vad som uttages på detta sätt
skall, när det finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper,
fördelas på grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits

för varje grupp.

2170

1. Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar.
2. I fråga om förmånsrätt för retentionsrätt, som uppstått före ikraft­

trädandet, gäller de äldre bestämmelserna fortfarande.

3. Bestämmelserna i 4 § andra stycket och 16 § i dess äldre lydelse

1 Prop. 1973: 42, LU 2 2, rskr 272.

^ S enaste lydelse av 17 § 1971: 1043.

3 �n dringen innebär bl. a. att andra o ch tre dje styckena upp hävs.

Senaste lydelse 1971: 1043.

¬

background image

gäller fortfarande i fråga om förskott som avses x punkt 6 sista stycket

SFS 1973:1068

övergångsbestämmelserna till lagen (1973: 1064) om ändring i sjölagen

(1891: 35 s. 1).

4. De äldre bestämmelserna i 4 § tredje stycket, 16 och 17 §§ om

redares förmånsrätt på grund av förskott för medredares bidrag till
rederirörelsen enligt 17 § sjölagen (1891: 35 s. 1) i dess lydelse före

ikraftträdandet av lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen (1891: 35

s. 1) gäller fortfarande i fråga om förskott som lämnats före ikraftträ­

dandet.

5. I fråga om panträtt på grund av inteckning i båt har de nya be­

stämmelserna om panträtt på grund av inteckning i skepp motsvarande
tillämpning.
CARL GUSTAF

CARL LIDBOM

(J ustitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.