SFS 1975:1248

751248.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1975:1248

om ändring i fö rmånsrättslagen (1970: 979);

trycket

Utfärdad den 15 december 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om förmånsrättslagen

(1970: 979)

dels att 16 § skall upphöra att gälla,

dels att nuvarande 11 och 12 §§ skall betecknas 12 respektive 13 §,
dels att nuvarande 13 § skall betecknas 11 §,

dels att nya 12 §, nya 13 §, 15 § samt punkten 6 i övergångsbestäm­

melserna skall ha nedan angivna lydelse.

Till följd härav kommer lagen att ha följande lydelse från och med

den dag då denna lag träder i kraft.

Inledande bestämmelser

1 § Vid utmätning eller konkurs har borgenärer inbördes rätt till betal­

ning enligt denna lag. Föreskrift om lika rätt till betalning innebär att

varje borgenär får betalt i förhållande till sin fordran.

1 Prop. 1975/76: 12, LU 1975/76: 5, rskr 1975/76: 115.

2213

¬

background image

\

SFS 1975:1248

I fråga om företräde till betalning vid införsel gäller särskilda be­

stämmelser.

2 § Förmånsrätt till betalning är särskild eller allmän. Särskild för­
månsrätt gäller vid utmätning och konkurs samt avser viss egendom.
Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom

som ingår i gäldenärens konkursbo.

Förmånsrätt omfattar även ränta., i den mån ej annat är föreskrivet.

3 § Förmånsrätt består, även om fordringen överlåtes eller tages i an­
språk genom utmätning eller införsel eller på annat sätt övergår till
annan.

Särskilda förmånsrätter

4 § Förmånsrätt följer med

1. sjöpanträtt och luftpanträtt,

2. handpanträtt och rätt att kvarhålla lös egendom till säkerhet för

fordran (retentionsrätt),

3. panträtt på grund av inteckning i skepp eller skeppsbygge eller i

luftfartyg och reservdelar till luftfartyg,

4. registrering av båtbyggnadsförskott enligt lagen (1975: 605) om re­

gistrering av båtbyggnadsförskott.

5 § Förmånsrätt i lös egendom som hör till näringsverksamhet vari
företagsinteckning kan meddelas följer med

1. fordran hos hyresgäst eller arrendator på grund av hyres- eller

arrendeavtal angående lägenhet eller jord som var avsedd för verksam­
heten, dock ej för större belopp än som svarar mot tre månaders hyra

eller ett års arrendeavgift,

2. företagsinteckning.

Särskild föreskrift om vilka slag av lös egendom som omfattas av

företagsinteckning äger motsvarande tillämpning i fråga om förmåns­
rätt enligt 1.

6 § Förmånsrätt i fast egendom följer med

1. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna

punkt,

2. inteckning i egendomen.

7 § Förmånsrätt i tomträtt följer med

1. fordran på avgäld i anledning av upplåtelsen som ej förfallit till

betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkurs-

ansökningen gjordes,

2. fordran som enligt lag är förenad med förmånsrätt enligt denna

punkt,

3. inteckning i tom trätten.

2214

8 § Utmätning ger förmånsrätt i den utmätta egendomen.

¬

background image

9 § Särskilda förmånsrätter gäller inbördes efter paragrafernas följd

SFS 1975:1248

och efter den i 4�7 §§ angivna numreringen.

Förmånsrätt enligt 4 § 3 har dock företräde framför förmånsrätt

enligt 4 § 2 på grund av annan retentionsrätt än som avses i 247 § sjö­

lagen (1891: 35 s. 1).

Förmånsrätt på grund av utmätning har företräde framför förmåns­

rätt på grund av inteckning, vilken sökts samma dag som utmätningen

verkställdes eller senare.

Utmätning ger företräde framför senare utmätning av samma egen­

dom. Utmätning för flera fordringar på en gång ger lika rätt. Om det

inbördes företrädet i övrigt mellan fordringar med samma slag av för­

månsrätt finns för vissa fall särskilda bestämmelser.

Allmänna förmånsrätter

10 § Allmän förmånsrätt följer med

borgenärs kostnad för gäldenärens försättande i konkurs och för be­

slut a tt dödsbos egendom skall avträdas till förvaltning av boutrednings­

man samt begravnings- och bouppteckningskostnad, när gäldenären av­

lidit före konkursbeslutet,

arvode och kostnadsersättning till god man enligt ackordslagen (1970:

847), tillsynsman enligt nämnda lag eller konkurslagen (1921:225)

eller förordnad boutredningsman, om fordringen belöper på tid inom

sex månader innan konkursansökningen gjordes eller därefter,

kostnad för särskild åtgärd som under nämnda tid vidtagits med gode

mannens eller tillsynsmannens godkännande eller av boutredningsman­
nen och u ppenbart varit till borgenärernas bästa,

allt i den mån beloppet med hänsyn till omständigheterna är skäligt.

11 § Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på skatt och all­

män avgift i fall och med de begränsningar som särskilt föreskrives.

12 §2 Allmän förmånsrätt följer därefter med arbetstagares fordran

på sådan lön eller annan ersättning på grund av anställningen som ej

förfallit till betalning tidigare än ett år innan konkursansökningen gjor­
des och på lön eller ersättning under skälig uppsägningstid, högst sex
månader. Har arbetstagaren under uppsägningstiden utfört arbete en­
ligt anställningsavtalet med gäldenären, gäller förmånsrätten all lön

eller ersättning för arbetet. I den mån arbete ej utförts under uppsäg­
ningstiden gäller förmånsrätten endast sådan lön eller ersättning som
överstiger inkomst vilken arbetstagaren under tid som lönen eller er­

sättningen avser förvärvat i annan anställning eller uppenbarligen borde
ha kunnat förvärva i anställning som han skäligen bort godtaga. Vid

bestämmande enligt vad nyss sagts i vilken utsträckning fordran på lön

eller ersättning under uppsägningstid är förenad med förmånsrätt skall
med samtidig inkomst i annan anställning jämställas utbildningsbidrag

som utgår av statsmedel vid arbetsmarknadsutbildning, i den mån bi­

draget avser samma tid som lönen eller ersättningen och arbetstagaren

2 Senaste lydelse av förutvarande 11 § 1974: 366.

2215

¬

background image

\

SFS 1975:1248

har blivit berättigad till bidraget efter uppsägningen. Har lönefordran

som förfallit tidigare än ett år innan konkursansökningen gjordes varit
föremål för tvist, gäller förmånsrätten, om talan väckts eller sådan för­

handling som föreskrives i kollektivavtal begärts inom sex månader från
förfallodagen och konkursansökningen följt inom sex månader från det
att tvisten blivit slutligt avgjord. I fråga om semesterlön eller semester-
ersättning som är intjänad innan konkursansökningen gjordes, gäller
förmånsrätten vad som står inne för det löpande och de närmast före­
gående två kvalifikationsåren.

Förmånsrätt enligt första stycket följer även med fordran på pension

vilken tillkommer arbetstagare eller dennes efterlevande för högst ett år

innan konkursansökningen gjordes och nästföljande sex månader. För­

månsrätten gäller även i fråga om pension, som intjänats hos föregående
arbetsgivare, om gäldenären övertagit ansvaret för pensionen under de

betingelser som anges i 23 och 26 §§ lagen (1967: 531) om tryggande
av pensionsutfästelse m. m.

Om gäldenären är näringsidkare, skall arbetstagare, som själv eller

jämte närstående ägde väsentlig andel i företaget och som hade väsent­

ligt inflytande över dess verksamhet, eller hans efterlevande ej ha för­
månsrätt enligt denna paragraf för lön eller pension. Vad som sagts nu
gäller även om gäldenären är juridisk person utan att vara näringsid­

kare.

13 § Allmän förmånsrätt följer därefter med fordran på framtida pen­

sion till arbetstagare, som är född år 1907 eller tidigare, eller dennes
efterlevande. Därvid får dock intjänad del av utfäst pension icke an­

tagas avse större årlig pension än som motsvarar basbeloppet enligt
lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Från det sålunda beräknade
fordringsbeloppet skall i förekommande fall avdragas upplupen del av

pension enligt allmän pensionsplan eller enligt privat pensionsförsäk­
ring.

Förmånsrätt enligt första stycket gäller även fordran på framtida

pension som intjänats hos föregående arbetsgivare, om gäldenären över­
tagit ansvaret för pensionsfordringen enligt vad som anges i 12 § andra

stycket.

Om gäldenären är näringsidkare eller juridisk person utan att vara

näringsidkare, äger 12 § tredje stycket motsvarande tillämpning.

14 § Fordringar som har allmän förmånsrätt enligt samma paragraf

har inbördes lika rätt.

2216

Förhållandet mellan särskilda och allmänna förmånsrätter

15 §3 Särskild förmånsrätt har företräde framför allmän förmånsrätt.

Fordran med allmän förmånsrätt enligt 10 § uttages dock, om det be­

hövs, före fordringar med särskild förmånsrätt enligt 5 eller 8 § i annan

lös egendom än tomträtt. Vad som uttages på detta sätt skall, när det
finns särskilda förmånsrätter i olika egendomsgrupper, fördelas på
grupperna i förhållande till den köpeskilling som erhållits för varje
grupp.

Senaste lydelse 1973: 1068 (jfr 1975: 906).

¬

background image

SFS 1975:1248

17 §5

Fordringar utan förmånsrätt

18 § Fordringar som ej är förenade med förmånsrätt har inbördes lika

rätt med de undantag som anges i 19 §.

Har fordran särskild förmånsrätt i viss egendom men förslår ej egen­

domen för att infria fordringen, behandlas återstoden av denna som

fordran utan förmånsrätt.

19 § Böter, viten och fordran på grund av förverkande eller annan sär­

skild rättsverkan av brott går vid konkurs efter andra fordringar.

�vergångsbestämmelser''

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.

Genom lagen upphäves

17 kap. handelsbalken,

förordningen den 18 februari 1735 angående lånebankens öppnande till

att göra lån på fast egendom och järn,

förklaringen den 12 januari 1757 rörande lån i banken på järn och

metaller samt magistraternas vedergällning för vågattester,

förklaringen den 15 februari 1779 över vad vid järns pantsättning, till

låns erhållande i banken, bör iakttagas,

kungörelsen (1830: 16 s. 178) angående åtskilliga föreskrifter i av­

seende på järn- och vågeffekter, som i banken belånas,

lagen (1891: 20 s. 3), innefattande tillägg till 17 kap. 6 § handels­

balken.

2. Avgäld av enskild natur som avses i 17 kap. 6 § första stycket

första punkten handelsbalken skall ha förmånsrätt enligt 6 § 1 nya la­

gen. Vad som sagts nu gäller även fordran vilken enligt annan äldre be­

stämmelse är förenad med sådan förmånsrätt som avses i 17 kap. 6 §

första stycket första punkten handelsbalken.

Förmånsrätt som anges i första stycket gäller ej belopp som förfallit

till betalning tidigare än ett år innan utmätningen ägde rum eller kon­

kursansökningen gjordes.

3. Genom nya lagen upphäves den förmånsrätt som enligt äldre för­

fattningar särskilt tillkommer Stockholms stads brandförsäkringskontor

för premielån.

Brandförsäkringskontoret skall i stället åtnjuta rätt till betalning ur

fast egendom enligt 6 § 1 och ur tomträtt enligt 7 § 2 nya lagen för
amortering eller ränta på premielån som ej förfallit till betalning tidigare
än ett år innan utmätningen ägde rum eller konkursansökningen gjor­
des.

Paragrafen upphävd genom denna lag.

Paragrafen upphävd genom 1973: 1068.

" Till 1970: 979. Ang. ytterligare övergångsbestämmelser med anledning av

ändringar i lagen se 1973: 1068, 1974: 366 och 1975: 1255.

2217

¬

background image

SFS 1975:1248

4. Inteckning för avkomst eller annan förmån, som upplåtits med

stöd av 54 § förordningen (1875: 42 s. 12) angående inteckning i fast
egendom, medför förmånsrätt enligt 6 § 2 nya lagen för vad rättighets-

havaren enligt lag har rätt att utfå ur fast egendom och enligt 7 § 3
nya lagen för vad han enligt lag har rätt att utfå ur tomträtt.

5. Vad i nya lagen och punkt 4 sägs om förmånsrätt i tomträtt äger

motsvarande tillämpning beträffande vattenfallsrätt som upplåtits en­
ligt lagen (1907: 36 s. 1) om n yttjanderätt till fast egendom.

6. Pensionsutfästelse som enligt övergångsbestämmelserna till lagen

(1967; 532) om ändring i 17 kap. handelsbalken är förenad med för­

månsrätt enligt 11 § tredje stycket i nämnda kapitel skall i samma om­

fattning ha förmånsrätt närmast efter fordringar som har förmånsrätt

enligt 13 § nya lagen.

7. När annan nyttjanderätt än tomträtt eller vattenfallsrätt upplåtits

före den nya lagens ikraftträdande, skall fordran mot nyttjanderätts-

havaren på grund av rättsförhållandet vara förenad med särskild för­
månsrätt näst före förmånsrätt enligt 5 § nya lagen, i den mån förmåns­

rätt skolat äga rum enligt 5 § första stycket eller 6 § första stycket tredje
och fjärde punkterna i 17 kap. handelsbalken. Förmånsrätten får ej

göras gällande samtidigt som förmånsrätt enligt 5 § första stycket 1 nya
lagen på grund av samma rättsförhållande.

Den förmånsrätt på grund av retentionsrätt som anges i 4 § första

stycket 2 nya lagen gäller ej i fråga om jordägares eller hyresvärds rätt

att kvarhålla egendom till säkerhet för fordran hos arrendator eller

hyresgäst enligt övergångsbestämmelserna till nya jordabalken.

8. Om utmätning skett före den nya lagens ikraftträdande eller gälde-

när försatts i konkurs på grund av ansökan som gjorts före nämnda tid­
punkt, gäller äldre bestämmelser beträffande utmätningen eller konkur­

sen.

9. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrif t

som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, tillämpas i stället den nya
bestämmelsen, i den mån förmånsrätt fortfarande skall äga rum enligt

nya lagen e ller enligt vad som sagts här ovan.

Denna lag' träder i kraft den 1 januari 1976.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmånsrätt för

fordran i konkurs på grund av ansökan som gjorts före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

LENNART GEIJER

Johan Lind

(Justitiedepartementet)

2218

7 Till 1975: 1248.

¬

Viktiga lagar inom insolvensrätten
JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.